Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 522724

2 H s.r.o.

 • Konanie č. 522724
 • Vydaný 26.4.2013
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 87 z roku 2013 7.5.2013
 • Úpadca 2 H s.r.o.
  IČO: 36197050
  Vajanského 71
  07101   Michalovce
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Košice I vo veci zastaveného konkurzného konania na majetok dlžníka: 2 H s.r.o., so sídlom Vajanského 71, Michalovce 071 80, IČO: 36 197 050, IČO: 36 197 050 o priznaní odmeny a výdavkov predbežnému správcovi takto

Rozhodnutie

N e p r i z n á v a odmenu predbežnému správcovi: JUDr. Dana Husťáková, so sídlom kancelárie Košice 040 01, Žriedlová 3, zn. správcu: S738.

P r i z n á v a predbežnému správcovi: JUDr. Dana Husťáková, so sídlom kancelárie Košice 040 01, Žriedlová 3, zn. správcu: S738, náhradu preukázaných výdavkov vo výške 408,29 €.

U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I vyplatiť predbežnému správcovi náhradu výdavkov vo výške 408,29 € z preddavku evidovaného v zázname o zložení položka denníka D18 - 20/12, na číslo účtu: 100436004/1111 do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní od jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 O.s.p.).

 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka 31K/55/2012
 • ICS 7112230120
 • Vydal JUDr. Július Tóth
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Lucia Buľková