Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 544951

TSconsult s.r.o. v likvidácii

 • Konanie č. 544951
 • Vydaný 6.5.2013
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 90 z roku 2013 13.5.2013
 • Úpadca TSconsult s.r.o. v likvidácii
  IČO: 36329576
  Hlavná 94
  91101   Trenčín
 • Navrhovatelia Milan Baláž, Mgr.
  Nad Tehelňou 7374/71
  91101   Trenčín
 • TSconsult s.r.o. v likvidácii
  IČO: 36329576
  Hlavná 94
  91101   Trenčín
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka TSconsult s.r.o. v likvidácii so sídlom Hlavná 94, 911 05 Trenčín, IČO 36 329 576, zastúpený likvidátorom Mgr. Milanom Balážom, nar. 14.11.1971, bydliskom Nad Tehelňou 7374/71, 911 01 Trenčín, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka TSconsult s.r.o. v likvidácii so sídlom Hlavná 94, 911 05 Trenčín, IČO 36 329 576, takto

Rozhodnutie

Z a č í n a sa konkurzné konanie voči dlžníkovi TSconsult s.r.o. v likvidácii so sídlom Hlavná 94, 911 05 Trenčín, IČO 36 329 576.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods.1 zák. č. 7/2005 Z.z.).

Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:

a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,

b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,

c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu,

d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.

 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka 29K/7/2013
 • ICS 3113208379
 • Vydal JUDr. Michal Fiala
 • Vydal FN samosudca
 • Odoslal Alena Grežďová