Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 528465

FRAGOPOLIS TRADE, spoločnosť s ručením obmedzeným

Druh
Oznam
Oznam

OKRESNÝ SÚD PREŠOV

Grešova 3, 080 42 Prešov, tel.: 051/756 22 11, fax: 051/756 22 93

Mgr. Adrián Fabian

Tkáčska 2

080 01 Prešov

Vec: VÝZVA SPRÁVCOVI

V právnej veci vyhláseného konkurzu vedeného Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 1K/6/2008 na majetok úpadcu FRAGOPOLIS TRADE, spoločnosť s ručením obmedzeným v likvidácii, so sídlom Protifašistických bojovníkov 4, 080 01 Prešov, IČO 36 466 921, správcom ktorého je Mgr. Adrián Fabian, so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov, súd zistil, že správca si neplní povinnosť podávať súdu správy o priebehu konkurzného konania, a to vždy k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, uloženú mu uznesením č.k. 1K/2/2009-90 zo dňa 22.11.2010. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 26.11.2010 a správcovi bolo doručené dňa 25.11.2010.

Podľa § 41 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) súd počas konkurzného konania vykonáva dohľad nad činnosťou správcu. Súd je pri výkone dohľadu oprávnený požadovať od správcu vysvetlenia alebo správy o priebehu konkurzného konania, ktoré je správca povinný súdu v určenej lehote poskytnúť.

Podľa § 42 ods. 1 ZKR súd aj bez návrhu odvolá správcu, ak opakovane alebo závažne porušil povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo osobitným predpisom alebo mu vo výkone funkcie bráni zákonná prekážka; zákonnou prekážkou sa rozumie aj vylúčenie správcu podľa osobitného predpisu. Pred odvolaním správcu počas konkurzu súd vypočuje členov veriteľského výboru a aspoň troch zabezpečených veriteľov s najvyšším počtom hlasov počítaných podľa zistenej sumy ich zistených zabezpečených pohľadávok.

V tejto súvislosti Okresný súd Prešov pri výkone dohľadu nad činnosťou správcu v zmysle ustanovenia § 41 ZKR u p o z o r ň u j e správcu Mgr. Adriána Fabiana, so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov, na porušovanie povinnosti správcu uloženú mu uznesením Okresného súdu Prešov č.k. 1K/2/2009-90 zo dňa 22.11.2010.

Na základe uvedeného súd v y z ý v a správcu Mgr. Adriána Fabiana, so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov, aby v lehote 10 dní súdu doručil správy o priebehu konkurzného konania, v opačnom prípade súd bude toto považovať za opakované porušenie povinnosti správcu a v súlade s ustanovením § 42 ods. 1 ZKR aj bez návrhu odvolá správcu.

Súd poukazuje na skutočnosť, že v zmysle ust. § 199 ods. 9 ZKR sa za deň doručenia písomnosti (teda aj uznesenia o uložení povinnosti podávať správy) považuje nasledujúci deň po zverejnení v Obchodnom vestníku.

  • Súd Okresný súd Prešov
  • Spisová značka 1K/2/2009
  • ICS 8109201582
  • Vydal JUDr. Štefan Tomašovský
  • Vydal FN samosudca
  • Odoslal Eva Lešková