Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 349902

2M elektro.sk, s.r.o.

 • Konanie č. 349902
 • Vydaný 17.6.2013
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 119 z roku 2013 21.6.2013
 • Úpadca 2M elektro.sk, s.r.o.
  IČO: 44908237
  Údernícka 14
  85101   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: 2M elektro.sk, s.r.o., so sídlom Údernícka 14, 851 01 Bratislava, IČO: 44 908 237, správcom ktorého je Mgr. Dušan Marko, so sídlom kancelárie Páričkova 18, 821 08 Bratislava, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov

Rozhodnutie

Súd priznáva správcovi: Mgr. Dušan Marko, so sídlom kancelárie Páričkova 18, 821 08 Bratislava, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 3 485,36 €.

Odôvodnenie

Dňa 08.10.2012 doručil správca úpadcu: 2M elektro.sk, s.r.o., so sídlom Údernícka 14, 851 01 Bratislava, IČO: 44 908 237 (ďalej len „Úpadca“), Mgr. Dušan Marko, so sídlom kancelárie Páričkova 18, 821 08 Bratislava (ďalej len „Správca“), Okresnému súdu Bratislava I návrh na priznanie paušálnej odmeny správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 4 647,15 €, a to v zmysle § 43 ods. 1 veta prvá zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s ust. § 12 ods. 2 písm. b) vyhl. MS SR č. 665/2005 Z. z., nakoľko súpisová hodnota majetku zapísaná v súpise do konania prvej schôdze veriteľov bola 37 282,-€.

Dňa 22.04.2013 doručil Správca súdu doplnenie návrhu na určenie paušálnej odmeny do konania prvej schôdze veriteľov. Vychádzajúc z doplnenia Správca navrhol súdu určiť paušálnu odmenu vo výške 3 485,36 €, nakoľko si je vedomý existencie dôvodu na zníženie paušálnej odmeny o 25 % z dôvodu nepodania tretej správy v určenej lehote.

Podľa § 43 ods. 1, veta prvá, ZKR správca má za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov nárok na paušálnu odmenu, ktorej výšku určí súd na jeho návrh po konaní prvej schôdze veriteľov.

Podľa § 43 ods. 2 ZKR paušálna odmena správcu je splatná nasledujúci deň po nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o jej určení; paušálna odmena správcu sa uspokojuje prednostne pred inými pohľadávkami proti podstate. Odmena správcu z výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu je splatná v deň rozvrhu výťažku zo speňaženia tohto majetku.

Podľa § 12 ods. 2 vyhl. MS SR č. 665/2005 Z. z. za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov v iných veciach patrí správcovi paušálna odmena v sume:

a) 2 323,57 eura, ak hodnota majetku uvedená v súpise majetku podstát (ďalej len "súpisová hodnota majetku") zapísaného do súpisu majetku podstát (ďalej len "súpis") bez poznámky v čase konania prvej schôdze veriteľov nepresahuje 33 193,92 eura,

b) 4 647,15 eura, ak súpisová hodnota majetku zapísaného do súpisu bez poznámky v čase konania prvej schôdze veriteľov presahuje 33 193,92 eura, ale nepresahuje 99 581,76 eura,

c) 6 638,78 eura v ostatných prípadoch.

Podľa § 12 ods. 3 vyhl. MS SR č. 665/2005 Z. z. ak správca počas konkurzu do konania prvej schôdze veriteľov porušil svoje povinnosti, jeho paušálna odmena sa podľa závažnosti porušenia povinnosti primerane znižuje, prípadne mu vôbec nepatrí.

Podľa § 12 ods. 5 vyhl. MS SR č. 665/2005 Z. z. ak správca do 15 dní od ustanovenia do funkcie nepodá súdu podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu a zoznamu pohľadávok, jeho paušálna odmena sa znižuje o 25% zo základnej sumy. Ak správca nepodá súdu druhú podrobnú správu o týchto skutočnostiach do 35 dní od ustanovenia do funkcie, jeho paušálna odmena sa znižuje o 25% zo základnej sumy. Ak správca nepodá súdu tretiu podrobnú správu o týchto skutočnostiach do 50 dní od ustanovenia do funkcie, jeho paušálna odmena sa znižuje o 25% zo základnej sumy. Ak správca nepodá súdu štvrtú podrobnú správu o týchto skutočnostiach najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov, jeho paušálna odmena sa znižuje o 25% zo základnej sumy. Ak pred konaním prvej schôdze veriteľov došlo k výmene správcu alebo k skráteniu lehôt, pri znížení paušálnej odmeny správcu sa na to prihliadne tak, aby správcovi riadne vykonávajúcemu funkciu pred konaním prvej schôdze veriteľov nebola podľa tohto ustanovenia neodôvodnene znížená jeho paušálna odmena.

Podľa § 40 ods. 2 ZKR správca počas konkurzu vykonáva správu majetku podliehajúceho konkurzu, speňažuje majetok podliehajúci konkurzu a z výťažku zo speňaženia tohto majetku v súlade s týmto zákonom uspokojuje veriteľov úpadcu a vykonáva aj ďalšie práva a povinnosti v priebehu konkurzu v súlade s týmto zákonom.

Podľa § 31 ods. 3 ZKR najneskôr päť dní pred konaním prvej schôdze veriteľov správca doručí jeden rovnopis zoznamu pohľadávok na súd; zmeny v doručenom zozname pohľadávok priebežne oznamuje súdu predložením jeho úplného znenia s uvedením dátumu jeho vyhotovenia.

Podľa § 34 ods. 1 ZKR prvú schôdzu veriteľov zvoláva správca do 55 dní od vyhlásenia konkurzu tak, aby sa konala nie skôr ako pätnásty deň a nie neskôr ako dvadsiaty deň od uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok podľa § 32 ods. 3 písm. a).

Podľa § 35 ods. 6 ZKR o priebehu schôdze veriteľov predseda schôdze spíše zápisnicu. Zápisnica obsahuje zoznam prítomných veriteľov, opis priebehu schôdze veriteľov, znenia uznesení prijatých schôdzou veriteľov spolu s výsledkami hlasovania, námietky uplatnené proti týmto uzneseniam z dôvodu ich rozporu so zákonom a podpis predsedu schôdze veriteľov. Odpis zápisnice predseda schôdze veriteľov najneskôr nasledujúci pracovný deň po konaní schôdze veriteľov doručí súdu alebo správcovi; odpis zápisnice je predseda schôdze veriteľov povinný podpísať.

Podľa § 76 ods. 2 ZKR súpis je správca povinný vyhotoviť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu. V prípadoch hodných osobitného zreteľa môže súd na návrh správcu lehotu na vyhotovenie súpisu aj opakovane predĺžiť. Vyhotovený súpis je správca povinný bezodkladne zverejniť v Obchodnom vestníku.

Podľa § 85 ods. 2 ZKR účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu; za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu. Nahliadanie do správcovského spisu je správca povinný zabezpečiť v bežných pracovných hodinách každý pracovný deň vo svojej kancelárii umiestnenej v územnom obvode krajského súdu, v ktorého obvode sídli príslušný konkurzný súd; o tom správca bezodkladne po ustanovení do funkcie zverejní v Obchodnom vestníku oznam.

Podľa § 87 ods. 10, veta prvá a druhá, ZKR Správca vedie o pohľadávkach proti podstate prehľadnú evidenciu. Výpis z tejto evidencie je povinný predkladať súdu vždy do 15 dní od uplynutia kalendárneho štvrťroka s vyznačením pohľadávok, ktoré boli zaplatené, a dňa, kedy sa tak stalo.

Zo spisového materiálu je zrejmé, že Správca bol do funkcie správcu ustanovený uznesením zo dňa 26.06.2012, č. k. 4K/6/2012-108, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku zo dňa 02.07.2012 pod č. OV 126/2012 a ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.07.2012 a ktorým súd vyhlásil konkurz na majetok Úpadcu.

Počas výkonu svojej funkcie Správca dňa 17.07.2012 (osobne podaná), dňa 27.07.2012 (osobne podaná) doručil súdu prvú a druhú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch. Štvrtú správu doručil Správca súdu dňa 27.09.2012 (osobne podaná).

Správca je od ustanovenia do funkcie povinný v zmysle § 12 ods. 5 vyhl. MS SR č. 665/2005 predložiť súdu do 15, 35 a 50 dní podrobné písomné správy o stave zisťovania majetku úpadcu a poslednú správu predložiť najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov. Súd pri preskúmaní spisového materiálu zistil, že tretia správa nie je jeho súčasťou. S poukazom na túto skutočnosť, súd výzvou zo dňa 13.12.2012, ako aj výzvou zo dňa 11.02.2013 vyzval Správcu aby uviedol, či predmetnú správu súdu doručil, a v prípade že sa tak stalo, aby jej doručenie súdu preukázal. Dňa 04.03.2013 bola súdu doručená odpoveď Správcu, v ktorej priložil predmetnú tretiu správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch. Vychádzajúc z odpovede Správca po preverení svojej dokumentácie zistil, že tretia správa nebola súdu doručená, a teda nedisponuje ani potvrdením o jej doručení. Následne ako už bolo vyššie uvedené Správca dňa 22.04.2013 doručil súdu doplnenie návrhu na určenie paušálnej odmeny do konania prvej schôdze veriteľov. Vychádzajúc z doplnenia Správca navrhol súdu určiť paušálnu odmenu vo výške 3 485,36 €, nakoľko si je vedomý existencie dôvodu na zníženie paušálnej odmeny o 25 % z dôvodu nepodania tretej správy v určenej lehote.

Z dôvodu nepodania tretej správy v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie, t.j. do 22.08.2012, ako aj s poukazom na doplnenie návrhu na určenie paušálnej odmeny, v ktorom Správca žiada o priznanie paušálnej odmeny vo výške 3 485,36 €, súd znižuje v zmysle ust. § 12 ods. 5 vyhl. MS SR č. 665/2005 Z. z. paušálnu odmenu Správcu o 25 % zo základnej sumy, t.j. o 1 161,79 €.

Okrem vyššie uvedeného si Správca počas konkurzu do konania prvej schôdze veriteľov riadne plnil svoje povinnosti, v lehotách ustanovených ZKR a vyhláškou MS SR č. 665/2005 Z.z. predložil súdu prvú, druhú, a štvrtú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, v zákonom stanovenej lehote vyhotovil súpis majetku podstát (OV 167B/2012 zo dňa 30.08.2012), riadne zvolal na deň 05.10.2012 prvú schôdzu veriteľov (OV 162B/2012 zo dňa 22.08.2012), bezodkladne súdu predložil zápisnicu z jej konania (doručená súdu dňa 08.10.2012). Správca taktiež vyhotovil konečný zoznam pohľadávok a dňa 27.09.2012 ho doručil súdu.

Vzhľadom na vyššie uvedené a citované zákonné ustanovenia, súd priznal Správcovi v zmysle ustanovenia § 43 ods. 1 ZKR v spojení s ust. §§ 12 ods. 2 písm. b) a 12 ods. 5, veta tretia, vyhl. MS SR č. 665/2005 Z. z. paušálnu odmenu zníženú o 25 % zo základnej sumy, t.j. na sumu 3 485,36 €.

Poučenie

Proti uzneseniu je prípustné odvolanie. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, na Krajský súd v Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§42 ods. 3 zák. č 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku).

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 4K/6/2012
 • ICS 1112204351
 • Vydal JUDr. Edita Sahánková
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Darina Šmelcerová