Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 350219

1. Bratislavská realitná, s.r.o.

 • Konanie č. 350219
 • Vydaný 18.6.2013
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 121 z roku 2013 25.6.2013
 • Úpadca 1. Bratislavská realitná, s.r.o.
  IČO: 36611549
  Trenčianska 11
  82109   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: DLM - INTER PRODUCT, spol. s r.o., so sídlom F. Urbánka 3, 917 01 Trnava, IČO: 31 413 757 , o návrhu na pristúpenie veriteľa do konkurzného konania na majetok dlžníka 1.Bratislavská realitná, s.r.o., so sídlom Trenčianska 11, 821 09 Bratislava-Ružinov, IČO: 36 611 549, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.41139/B

Rozhodnutie

Súd pristúpenie veriteľa DLM - INTER PRODUCT, spol. s r.o., so sídlom F. Urbánka 3, 917 01 Trnava, IČO: 31 413 757 do konkurzného konania na majetok dlžníka 1.Bratislavská realitná, s.r.o., so sídlom Trenčianska 11, 821 09 Bratislava-Ružinov, IČO: 36 611 549, pripúšťa.

Odôvodnenie

Navrhovateľ sa návrhom veriteľa podaným dňa 28.03.2013 na Okresnom súde Bratislava I domáhal pristúpenia do konkurzného konania vedenom na tunajšom súde proti dlžníkovi 1.Bratislavská realitná, s.r.o., so sídlom Trenčianska 11, 821 09 Bratislava-Ružinov, IČO: 36 611 549 pod sp. zn. 3K/72/2012.

Navrhovateľ v návrhu na pristúpenie do konkurzného konania uviedol skutočnosti, z ktorých možno predpokladať platobnú neschopnosť dlžníka, označil svoju pohľadávku 30 dní po lehote splatnosti a na jej preukázanie pripojil k návrhu úradne osvedčenú fotokópiu Zmenkového platobného rozkazu 26Zm/3/2011-15 zo dňa 29.11.2011, ktorý nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť voči Dlžníkovi dňa 10.01.2012, ako aj fotokópiu výzvy na zaplatenie zo zmenky zo dňa 19.05.2011, v dvoch rovnopisoch. Zároveň označil ďalších veriteľov s pohľadávkami voči dlžníkovi 30 dní po lehote splatnosti.

Nakoľko v návrhu Navrhovateľa doručenom súdu dňa 28.03.2013 absentovalo úradné osvedčenie podpisu Navrhovateľa, ako aj druhý rovnopis Zmenkových platobných rozkazov, súd mal za to, že v predmetnej veci nebola splnená podmienka podľa § 12 ods. 1 ZKR a preto vyzval Navrhovateľa na odstránenie uvedenej vady, doručením návrhu s úradne osvedčeným podpisom navrhovateľa v dvoch rovnopisoch, ako aj doložením druhého rovnopisu príloh, t.j. Zmenkového platobného rozkazu č.k. 26Zm/3/2011-15 zo dňa 29.11.2011.

Navrhovateľ svojím podaním zo dňa 26.04.2013 odstránil nedostatky návrhu zo dňa 28.03.2013, nakoľko k doložil návrh s úradne osvedčeným podpisom v dvoch rovnopisoch, ako aj druhý rovnopis príloh, t.j. č.k. 26Zm/3/2011-15 zo dňa 29.11.2011.

Okresný súd Bratislava I uznesením zo dňa 23.04.2013, č.k. 3K/72/2012-294, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 01.05.2013, prerušil konkurzné konanie voči Dlžníkovi z dôvodu, že Dlžník poveril JUDr. Danu Jelinkovú Dudzikovú (ďalej len „Správca“) prípravou reštrukturalizačného posudku. V zmysle uvedeného, súd počas prerušeného konania nerozhodoval o návrhu na pristúpenie do konania.

Dňa 14.06.2013 bolo súdu doručené oznámenie Správcu, obsahom ktorého bolo odstúpenie Správcu od Zmluvy o poskytovaní služieb správcu dlžníkovi pred reštrukturalizáciou a pri reštrukturalizácii Dlžníka. Nakoľko Dlžník, do dňa 10.06.2013 nepredložil Správcovi nijaké doklady, nevyhnutné na vypracovanie reštrukturalizačného posudku, Správca dňa 10.06.2013 odstúpil od Zmluvy a odvolal prijatie poverenia, o čom bol Dlžník dňa 10.06.2013 upovedomený.

Podľa § 3 ods. 2 ZKR platobne neschopný je ten, kto nie je schopný plniť 30 dní po lehote splatnosti aspoň dva peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi. Za jednu pohľadávku pri posudzovaní platobnej schopnosti dlžníka sa považujú všetky pohľadávky, ktoré počas 90 dní pred podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu pôvodne patrili len jednému veriteľovi.

Podľa § 11 ods. 3 veriteľ je oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzu, ak môže odôvodnene predpokladať platobnú neschopnosť svojho dlžníka. Platobnú neschopnosť dlžníka možno odôvodnene predpokladať vtedy, ak je dlžník viac ako 30 dní v omeškaní s plnením aspoň dvoch peňažných záväzkov viac ako jednému veriteľovi a bol jedným z týchto veriteľov písomne vyzvaný na zaplatenie.

Podľa § 12 ods. 1 ZKR návrh na vyhlásenie konkurzu musí obsahovať všeobecné náležitosti návrhu podľa osobitného predpisu. Podpis navrhovateľa, ktorý nie je orgánom verejnej pomoci musí byť v návrhu úradne osvedčený. Návrh musí byť podaný v dvoch rovnopisoch spolu s prílohami.

Podľa § 12 ods. 2 ZKR ak návrh na vyhlásenie konkurzu podáva veriteľ, v návrhu je povinný uviesť skutočnosti, z ktorých možno odôvodnene predpokladať platobnú neschopnosť dlžníka, ako aj označiť svoju pohľadávku 30 dní po lehote splatnosti a označiť ďalšieho veriteľa s pohľadávkou 30 dní po lehote splatnosti. K návrhu je veriteľ povinný pripojiť listiny, ktoré dokladajú jeho pohľadávku označenú v návrhu. Navrhovateľ pohľadávku doloží

a)písomným uznaním dlžníka s úradne overeným podpisom dlžníka,

b)vykonateľným rozhodnutím alebo iným podkladom, na základe ktorého možno nariadiť výkon rozhodnutia alebo vykonať exekúciu,

c)potvrdením audítora, správcu alebo súdneho znalca, že navrhovateľ pohľadávku účtuje v účtovníctve v súlade s účtovnými predpismi, a v prípade, že ide o pohľadávku nadobudnutú prevodom alebo prechodom, aj potvrdením audítora, správcu alebo súdneho znalca, že pohľadávka účtovaná v účtovníctve navrhovateľa má doložený dôvod vzniku, ak podáva návrh voči právnickej osobe, alebo

d)potvrdením Ministerstva financií Slovenskej republiky o existencii pohľadávky štátu z príspevku poskytnutého dlžníkovi z prostriedkov Európskej únie, schváleného a účtovaného certifikačným orgánom.

V zmysle ust. § 14 ods. 4 ZKR začatie konkurzného konania bráni tomu, aby sa na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie. Ak počas konkurzného konania dôjde súdu ďalší návrh na vyhlásenie konkurzu týkajúci sa toho istého dlžníka, súd o ňom rozhodne, ako by šlo o návrh na pristúpenie do konkurzného konania.

V zmysle ust. § 24 ods. 2 ZKR až do vydania uznesenia o vyhlásení konkurzu môže do konkurzného konania pristúpiť veriteľ, ktorý preukáže, že by inak bol oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzu. O pristúpení do konkurzného konania rozhodne súd do 15 dní od doručenia návrhu uznesením na návrh veriteľa, ktorý má do konkurzného konania pristúpiť.

Podľa ust. § 16 ods. 2 ZKR do vydania uznesenia o vyhlásení konkurzu súd preruší konkurzné konanie na návrh dlžníka, ak dlžník preukáže, že ním poverený správca pripravuje reštrukturalizačný posudok. Súd pokračuje v prerušenom konkurznom konaní po uplynutí 60 dní od prerušenia konkurzného konania. Na opakovaný návrh dlžníka súd neprihliada.

Vychádzajúc z cit. ust. § 16 ods. 2 ZKR, súd prerušil konkurzné konanie na dobu 60 dní, nakoľko Dlžník preukázal splnenie zákonom stanovených podmienok, a teda, že ním poverený správca pripravuje reštrukturalizačný posudok. Nakoľko je však v zmysle Oznámenia Správcu zo dňa 14.06.2013 zrejmé, že Správca odvolal prijatie poverenia na vypracovanie reštrukturalizačného posudku, a teda, zákonom vyžadované podmienky prerušenia konania odpadli, má súd za to, že je v danom prípade potrebné, ďalej pokračovať v konaní.

Z dôvodu vyššie uvedeného, súd posúdil návrh veriteľa na pristúpenie do konania, v zmysle jeho doplnenia zo dňa 26.04.2013, pričom má za to, Pristupujúci veriteľ preukázal splnenie podmienok, ktoré zákon vyžaduje pri veriteľskom návrhu, a teda preukázal, že Dlžník je viac ako 30 dní v omeškaní s plnením aspoň dvoch peňažných záväzkov viac ako jednému veriteľovi, pričom bol jedným z nich vyzvaný na zaplatenie. Pokiaľ ide o preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu, pristupujúci veriteľ, nie je povinný tento preddavok zaplatiť.

Nakoľko súd do dnešného dňa právoplatne nerozhodol o vyhlásení konkurzu, a s poukazom na fakt, že navrhovateľ vo svojom návrhu v zmysle § 24 ods. 2 ZKR preukázal, že by inak bol oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzu, súd v zmysle vyššie uvedených zákonných ustanovení rozhodol o pripustení návrhu na pristúpenie navrhovateľa do konkurzného konania.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 3K/72/2012
 • ICS 1112238020
 • Vydal JUDr. Milena Daubnerová
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Zuzana Barriová