Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 350614

1. Bratislavská realitná, s.r.o.

 • Konanie č. 350614
 • Vydaný 21.6.2013
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 123 z roku 2013 27.6.2013
 • Úpadca 1. Bratislavská realitná, s.r.o.
  IČO: 36611549
  Trenčianska 11
  82109   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: L & A - Consult s.r.o., so sídlom Botanická 16, 917 08 Trnava, IČO: 43 965 130, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: 1.Bratislavská realitná, s.r.o., so sídlom Trenčianska 11, 821 09 Bratislava-Ružinov, IČO: 36 611 549, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.41139/B

Rozhodnutie

Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: 1.Bratislavská realitná, s.r.o., so sídlom Trenčianska 11, 821 09 Bratislava-Ružinov, IČO: 36 611 549.

Súd ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Karol Kovár, so sídlom kancelárie: Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, značka správcu: S 310.

Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky.

Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.

Súd ukladá správcovi povinnosť zistiť majetok Dlžníka, vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú správu týchto skutočnostiach.

Odôvodnenie

Okresný súd Bratislava I uznesením zo dňa 29.11.2012, č.k. 3K/72/2012-23, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07.12.2012 začal na návrh veriteľa: L & A - Consult s.r.o., so sídlom Botanická 16, 917 08 Trnava, IČO: 43 965 130 ( ďalej len " Veriteľ ", „Navrhovateľ“), konkurzné konanie na majetok dlžníka: 1.Bratislavská realitná, s.r.o., so sídlom Trenčianska 11, 821 09 Bratislava-Ružinov, IČO: 36 611 549 (ďalej len " Dlžník " ).

Okresný súd Bratislava I uznesením zo dňa 11.12.2012, č.k. 3K/72/2012-26, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.01.2013 vyzval Dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od jeho doručenia vyjadril k v prílohe predloženému návrhu , osvedčil svoju platobnú schopnosť a uviedol, či súhlasí, aby súd rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania v zmysle § 19 ods. 1 písm. a), bod 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZKR"). Predmetné uznesenie sa vrátilo súdu dňa 09.01.2013 s poznámkou, že adresát neprevzal písomnosť v odbernej lehote.

Keďže Dlžník v lehote stanovenej zákonom neosvedčil svoju platobnú schopnosť a po začatí konkurzného konania mal súd pochybnosti o tom, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu, a teda súd nemal preukázanú jeho majetnosť, náhodným výberom pomocou technických a programových prostriedkov ustanovil Dlžníkovi v zmysle § 19 ods. 2 ZKR predbežného správcu: JUDr. Karol Kovár, so sídlom kancelárie: Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, značka správcu: S 310 (ďalej len „Predbežný správca“) a uložil mu vypracovať a predložiť súdu správy o majetku Dlžníka, tak ako je uvedené vo výroku uznesenia zo dňa 05.02.2013, č.k. 3K/72/2012-37, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.02.2013.

Dňa 28.03.2013 bola súdu doručená Záverečná správa Predbežného správcu, v ktorej Predbežný správca skonštatoval, že dňa 27.03.2013 mu konateľ Dlžníka doručil vyjadrenie k rozsahu majetku, v ktorom uviedol, že eviduje vo svojej pokladni hotovosť vo výške 8.000,-€, ďalej že je veriteľom viacerých pohľadávok uplatnených v súdnych konaniach, a že má v súdnej pokladnici vo vzťahu k uplatňovaným pohľadávkam uhradené súdne poplatky za podanie žalobných návrhov vo výške 5% z hodnoty sporu. S poukazom na uvedené, má Predbežný správca za to, že by mohol byť naplnený predpoklad o existencii majetku Dlžníka, ktorý by postačoval na úhradu nákladov konkurzu. Nakoľko však Dlžník existenciu majetku Predbežnému správcovi nijako nepreukázal, ponechal na úvahe súdu, či konkurz na majetok Dlžníka vyhlási, alebo ho zastaví pre nedostatok majetku.

Vychádzajúc z ust. § 20 ods. 1 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZKR“), súd rozhoduje v 10-dňovej lehote, na základe výsledkov šetrenia Predbežného správcu, o vyhlásení konkurzu, prípadnom zastavení pre nedostatok majetku. V posudzovanom prípade posledný deň tejto 10-dňovej lehoty, t.j. dňa 08.04.2013, bolo súdu doručené rozsiahle vyjadrenie Dlžníka.

Vychádzajúc z vyjadrenia Dlžníka, Dlžník uviedol, že Predbežný správca mal od počiatku vedomosť o súdnych konaniach, v ktorých Dlžník vystupuje ako Navrhovateľ a domáha sa zaplatenia pohľadávok vo výške cca 6.800.000,-€. Nakoľko Predbežný správca túto skutočnosť neuvádzal v žiadnej z priložených správ, až v záverečnej správe, vyslovil Dlžník podozrenie, že z jeho strany ide o účelové konanie. Dlžníka zároveň skonštatoval, že sa viackrát dostavil do kancelárie Predbežného správcu, avšak z jeho strany malo dôjsť k oddialeniu prejednania majetku. Rovnako mal Predbežný správca disponovať dostatkom informácií o priebehu dražby podniku Dlžníka, ako aj o Dlžníkom uplatňovaných nárokoch na zaplatenie pohľadávok vo výške 2.300.000,-€ s prísl..

S poukazom na vyššie uvedené, súd vyzval Predbežného správcu, aby sa k skutočnostiam tvrdeným Dlžníkom relevantným spôsobom vyjadril, a teda aby doplnil informácie ním uvádzané v Záverečnej správe, vo vzťahu k skutočnostiam uvádzaným Dlžníkom.

Dňa 09.04.2013 bol súdu doručený návrh Dlžníka na prerušenie konania z dôvodu, že dňa 08.04.2013 poveril Mgr. Ľuboša Jurča vypracovaním reštrukturalizačného posudku. Poverenie správcovi na vypracovanie reštrukturalizačného posudku však nebolo jeho súčasťou.

Dňa 17.04.2013 bolo súdu doručené Vyjadrenie Predbežného správcu, ktorý v celom rozsahu poprel tvrdenia Dlžníka ohľadne jeho zaujatosti a nestrannosti. Predbežný správca vo doloženom Vyjadrení preukázal, že Dlžníka, najmä jeho konateľov vyzval na poskytnutie súčinnosti, avšak Dlžník mu do dnešného dňa ním požadované dokumenty nepredložil. Zároveň Predbežný správca uviedol, že Dlžník existenciu ním tvrdeného majetku, nijakým spôsobom nepreukázal. Pokiaľ ide o majetok Dlžníka Predbežný správca má za to, že tento bol exekučnom konaní Dlžníka, dražbou prevedený na tretiu osobu.

Predbežný správca v závere Vyjadrenia uviedol, že Dlžník nijakým spôsobom nepreukázal, že by pri zisťovaní majetku nepostupoval s odbornou starostlivosťou, a opätovne ponechal na úvahe súdu, či Dlžník má majetok postačujúci aspoň na úhradu nákladov konkurzu.

Dňa 18.04.2013 bolo súdu doručené späťvzatie návrhu na prerušenie konkurzného konania podaného dňa 09.04.2013, z dôvodu, že správca Mgr. Ľuboš Jurčo neprijal poverenie Dlžníka na prípravu reštrukturalizačného posudku. Rovnako bol toho istého dňa súdu doručený návrh Dlžníka na prerušenie konkurzného konania z dôvodu, že poveril JUDr. Danu Jelinkovú Dudzikovú (ďalej len „Správca“) prípravou reštrukturalizačného posudku. Súčasťou návrhu bolo poverenie zo dňa 17.04.2013, ako aj Potvrdenie Správcu o príprave reštrukturalizačného posudku. Zároveň bolo súčasťou návrhu na prerušenie konania Vyjadrenie Správcu k majetnosti Dlžníka, v ktorom Správca skonštatoval, že Dlžník má majetok vyšší ako 6.638,78,-€.

S poukazom na uvedené Okresný súd Bratislava I, uznesením zo dňa 23.04.2013, č.k. 3K/72/2012-294, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 01.05.2013, prerušil konkurzné konanie voči Dlžníkovi na dobu 60 dní od právoplatnosti predmetného uznesenia. Z odôvodnenia tohto rozhodnutia je zrejmé, že súd prerušil konanie voči Dlžníkovi nakoľko tento splnil zákonom požadované náležitosti v zmysle § 16 ods. 2 ZKR nakoľko preukázal, že poveril Správcu vypracovaním reštrukturalizačného posudku, a Správca toto poverenie prijal, na znak čoho k návrhu doložil potvrdenie o príprave reštrukturalizačného plánu.

Dňa 14.06.2013 bolo súdu doručené oznámenie Správcu, obsahom ktorého bolo odstúpenie Správcu od Zmluvy o poskytovaní služieb správcu dlžníkovi pred reštrukturalizáciou a pri reštrukturalizácii Dlžníka. Nakoľko Dlžník, do dňa 10.06.2013 nepredložil Správcovi nijaké doklady, nevyhnutné na vypracovanie reštrukturalizačného posudku, Správca dňa 10.06.2013 odstúpil od Zmluvy a odvolal prijatie poverenia, o čom bol Dlžník dňa 10.06.2013 upovedomený.

Podľa ust. § 16 ods. 2 ZKR do vydania uznesenia o vyhlásení konkurzu súd preruší konkurzné konanie na návrh dlžníka, ak dlžník preukáže, že ním poverený správca pripravuje reštrukturalizačný posudok. Súd pokračuje v prerušenom konkurznom konaní po uplynutí 60 dní od prerušenia konkurzného konania. Na opakovaný návrh dlžníka súd neprihliada.

Podľa § 20 ods. 1 ZKR ak súd v konkurznom konaní po tom, čo ustanovil dlžníkovi predbežného správcu, zistí, že majetok dlžníka nebude postačovať ani na úhradu nákladov konkurzu, konkurzné konanie pre nedostatok majetku zastaví. Inak na majetok dlžníka najneskôr do 10 dní od podania záverečnej správy predbežného správcu vyhlási konkurz.

Podľa § 9 ods. 3 vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z. hodnotu majetku súd posúdi najmä podľa zoznamu majetku predloženého dlžníkom, vyjadrenia predbežného správcu, prípadne dôkazov predložených účastníkmi konania. Pri posúdení hodnoty majetku sa prihliada aj na hodnotu majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť, podľa vyjadrenia predbežného správcu, dlžníka, prípadne dôkazov predložených účastníkmi konania.

Podľa § 22 ods. 1 ZKR v uznesení o vyhlásení konkurzu súd ustanoví správcu a vyzve veriteľov, aby v zákonnej lehote prihlásili svoje pohľadávky; v uznesení tiež poučí veriteľov o spôsobe prihlasovania pohľadávok, následkoch nedodržania lehoty na prihlasovanie pohľadávok a následkoch nesprávneho prihlásenia pohľadávok odkazom na príslušné ustanovenia tohto zákona. Ak súd v konkurznom konaní už ustanovil predbežného správcu, do funkcie správcu ustanoví predbežného správcu.

Podľa § 22 ods. 2 ZKR uznesenie o vyhlásení konkurzu súd doručí účastníkom konkurzného konania, správcovi, príslušnému registrovému súdu, príslušnému daňovému orgánu, colnému riaditeľstvu a ďalším súdu známym orgánom, ktoré vedú s dlžníkom konanie, ktoré sa v dôsledku vyhlásenia konkurzu prerušuje; uznesenie tiež bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku.

Podľa § 23 ods. 1 ZKR vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom.

Vychádzajúc z cit. ust. § 16 ods. 2 ZKR, súd prerušil konkurzné konanie na dobu 60 dní, nakoľko Dlžník preukázal splnenie zákonom stanovených podmienok, a teda, že ním poverený správca pripravuje reštrukturalizačný posudok. Nakoľko je však v zmysle Oznámenia Správcu zo dňa 14.06.2013 zrejmé, že Správca odvolal prijatie poverenia na vypracovanie reštrukturalizačného posudku, a teda, zákonom vyžadované podmienky prerušenia konania odpadli, má súd za to, že je v danom prípade potrebné, ďalej pokračovať v konaní.

S poukazom na obsah záverečnej správy Predbežného správcu zo dňa 28.03.2013 v spojení so skutočnosťami uvádzanými Predbežným správcom zo dňa 17.04.2013 má súd za to, že Dlžník jednoznačne nepreukázal existenciu majetku postačujúceho na úhradu nákladov konkurzu. Na druhej strane vzhľadom na prebiehajúce konania, v ktorých Dlžník vystupuje ako Navrhovateľ, a s poukazom na skutočnosti uvádzané Dlžníkom v jeho Vyjadrení zo dňa 08.04.2013 má súd za to, že momentálne nie je možné kvalifikovane určiť, či hodnota majetku Dlžníka dosahuje sumu 6 638,78 €..

Vzhľadom k tomu, že má súd opodstatnené pochybnosti o hodnote majetku Dlžníka, má za to, že je dôvodné konkurz na majetok Dlžníka vyhlásiť a prípadne ho v ďalšom priebehu konkurzného konania zrušiť z dôvodu, že majetok Dlžníka nepostačuje ani na úhradu pohľadávok proti podstate.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti a citované zákonné ustanovenia, súd v súlade s ust. § 20 ods. 1 ZKR rozhodol o vyhlásení konkurzu na majetok Dlžníka, ustanovil Predbežného správcu za správcu konkurznej podstaty, vyzval veriteľov na prihlásenie svojich pohľadávok v zákonom ustanovenej lehote 45 dní a uložil správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní a uložil správcovi v zmysle § 41 ZKR povinnosť vypracovať a predložiť súdu spolu štyri podrobné písomné správy o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, tak ako je uvedené vo výroku uznesenia.

Poučenie

1. Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie dlžník. ( § 198 ods. 1 a § 19 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov). Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia ( odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku ) prostredníctvom tunajšieho súdu, na Krajský súd v Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§42 ods. 3 zák. č 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).

3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).

4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).

5. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).

6. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).

7. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).

8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).

9. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).

10. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).

11. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).

12. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).

13. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).

14. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).

15. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).

16. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).

17. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).

18. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).

19. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).

20. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).

21. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku).

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 3K/72/2012
 • ICS 1112238020
 • Vydal JUDr. Milena Daubnerová
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Zuzana Barriová