Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 538916

FENESTRA Sk, spol. s r.o.

 • Konanie č. 538916
 • Vydaný 21.6.2013
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 124 z roku 2013 28.6.2013
 • Úpadca FENESTRA Sk, spol. s r.o.
  IČO: 36521451
  Priemyselná 17
  95301   Zlaté Moravce
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: FENESTRA Sk, spol. s r.o., so sídlom Priemyselná 17, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 36 521 451, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka FENESTRA Sk, spol. s r.o., so sídlom Priemyselná 17, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 36 521 451, takto

Rozhodnutie

I. P o v o ľ u j e reštrukturalizáciu dlžníka FENESTRA Sk, spol. s r.o., so sídlom Priemyselná 17, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 36 521 451.

II. U s t a n o v u j e do funkcie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. so sídlom kancelárie správcu Štúrova 22, 949 01 Nitra, IČO: 44 088 833.

III. V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka FENESTRA Sk, spol. s r.o., so sídlom Priemyselná 17, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 36 521 451, aby v lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie prihlásili svoje pohľadávky u správcu.

IV. U r č u j e rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu takto:

- založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby a nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osoby;

- prevod, darovanie, prenájom, umožnenie bezodplatného užívania alebo zaťaženie majetku zabezpečovacím právom alebo vecným bremenom;

- uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí finančných prostriedkov, vrátane finančného leasingu;

- uznanie záväzku, zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou;

- urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho úkonu;

- urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok;

- uzatváranie zmlúv s hodnotou presahujúcou 30.000 eur a plnenie peňažného záväzku v hodnote prevyšujúcej 30.000 eur alebo viacerých peňažných záväzkov voči tomu istému subjektu v hodnote prevyšujúcej 90.000 eur v priebehu 3 mesiacov;

- plnenie peňažných záväzkov vyplývajúcich zo zmluvných alebo mimozmluvných sankcií;

- uzatváranie alebo skončenie pracovno-právnych vzťahov, zmeny dohodnutého pracovného času a mzdových podmienok, peňažné a nepeňažné plnenia pri skončení pracovného pomeru; - uznanie popretej pohľadávky voči veriteľom.

V. U k l a d á správcovi bez zbytočného odkladu informovať o reštrukturalizačnom konaní známych veriteľov dlžníka FENESTRA Sk, spol. s r.o., so sídlom Priemyselná 17, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 36 521 451, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl.40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 zo dňa 29.mája 2000.

VI. Poučuje účastníkov reštrukturalizačného konania o práve uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov podľa § 14 ods.1 Občianskeho súdneho poriadku voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada.

VII. Poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená do 30 dní od povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú správcovi po lehote sa neprihliada. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, ktorými sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku neprihliada. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva, inak sa pohľadávka v reštrukturalizácii považuje na nezabezpečenú. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory tlačív príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách č. 4 až 6 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 514/2011 Z.z.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni

zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Nitra
 • Spisová značka 32R/3/2013
 • ICS 4113214540
 • Vydal JUDr. Ľubica Farkašová
 • Vydal FN sudkyňa
 • Odoslal Silvia Némová