Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 536456

2 H s.r.o.

 • Konanie č. 536456
 • Vydaný 4.7.2013
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 133 z roku 2013 12.7.2013
 • Úpadca 2 H s.r.o.
  IČO: 36197050
  Vajanského 71
  07101   Michalovce
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Košice I vo veci zastaveného konkurzného konania voči dlžníkovi: 2 H s.r.o., so sídlom Vajanského 71, Michalovce 071 80, IČO: 36 197 050, IČO: 36 197 050, o vrátení zostatku preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu takto

Rozhodnutie

V r a c i a navrhovateľovi zostatok preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 1.251,41 €.

U p r a v u j e učtáreň tunajšieho súdu na vrátenie zostatku preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu navrhovateľovi: 2 H s.r.o., so sídlom Vajanského 71, Michalovce 071 80, IČO: 36 197 050, IČO: 36 197 050, v sume 1.251,41 € vedený pod položkou denníka D18 - 20/12, do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka 31K/55/2012
 • ICS 7112230120
 • Vydal JUDr. Andrej Radomský
 • Vydal FN vyšší súdny úradník
 • Odoslal Lucia Babačová