Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 561416

TSconsult s.r.o. v likvidácii

 • Konanie č. 561416
 • Vydaný 24.7.2013
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 145 z roku 2013 30.7.2013
 • Úpadca TSconsult s.r.o. v likvidácii
  IČO: 36329576
  Hlavná 94
  91101   Trenčín
 • Navrhovatelia Milan Baláž, Mgr.
  Nad Tehelňou 7374/71
  91101   Trenčín
 • TSconsult s.r.o. v likvidácii
  IČO: 36329576
  Hlavná 94
  91101   Trenčín
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu TSconsult, s.r.o. v konkurze so sídlom Hlavná 94, 911 05 Trenčín, IČO 36 329 576, ktorého predbežným správcom je HMG Recovery, k.s. so sídlom kancelárie Soblahovská 7262, 911 01 Trenčín, IČO 46 333 908, značka správcu S1565, o odmene a výdavkoch predbežného správcu takto

Rozhodnutie

I. Predbežnému správcovi HMG Recovery, k.s. so sídlom kancelárie Soblahovská 7262, 911 01 Trenčín, IČO 46 333 908, značka správcu S1565 sa p r i z n á v a paušálna odmena vo výške 796,66 eura a náhrada preukázaných výdavkov na zisťovanie majetku dlžníka vo výške 255,84 eura.

II. Mgr. Milan Baláž, nar. 14.11.1971, bydliskom Hlavná 94, 911 05 Trenčín, konateľ spoločnosti TSconsult, s.r.o. v konkurze so sídlom Hlavná 94, 911 05 Trenčín, IČO 36 329 576 je p o v i n n ý zaplatiť predbežnému správcovi HMG Recovery, k.s. so sídlom kancelárie Soblahovská 7262, 911 01 Trenčín, IČO 46 333 908, značka správcu S1565 paušálnu odmenu vo výške 796,66 eura a náhradu preukázaných výdavkov v sume 255,84 eura na účet vedený v Tatra banke, a.s., číslo účtu 2921862798/1100, VS 2972013, do troch dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu, ktorému je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, podpis, dátum) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 42 ods. 3, 205 ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku).

 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka 29K/7/2013
 • ICS 3113208379
 • Vydal JUDr. Michal Fiala
 • Vydal FN samosudca
 • Odoslal Alena Grežďová