Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 358563

1. Bratislavská realitná, s.r.o.

 • Konanie č. 358563
 • Vydaný 14.8.2013
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 160 z roku 2013 20.8.2013
 • Úpadca 1. Bratislavská realitná, s.r.o.
  IČO: 36611549
  Trenčianska 11
  82109   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: L & A - Consult s.r.o., so sídlom Botanická 16, 917 08 Trnava, IČO: 43 965 130, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: 1.Bratislavská realitná, s.r.o., so sídlom Trenčianska 11, 821 09 Bratislava-Ružinov, IČO: 36 611 549, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.41139/B, o určení odmeny a výdavkov predbežného správcu

Rozhodnutie

Súd priznáva predbežnému správcovi JUDr. Karol Kovár, so sídlom kancelárie: Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, značka správcu: S 310, odmenu v celkovej výške 663,88,€ a náhradu preukázaných výdavkov vo výške 12,00 €, ktorá mu bude vyplatená zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vedeného pod pol. D 19, pol. reg. 206/12, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Súd poukazuje k rukám správcu konkurznej podstaty: JUDr. Karol Kovár, so sídlom kancelárie: Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, značka správcu: S 310, nespotrebovanú časť preddavku vo výške 983,82 €, vedeného pod položkou denníka D 19, pol. reg. 206/12, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Odôvodnenie

Okresný súd Bratislava I uznesením zo dňa 05.02.2013, č.k. 3K/72/2012-37, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.02.2013, ustanovil dlžníkovi: 1.Bratislavská realitná, s.r.o., so sídlom Trenčianska 11, 821 09 Bratislava-Ružinov, IČO: 36 611 549 (ďalej len „Dlžník“) predbežného správcu: JUDr. Karol Kovár, so sídlom kancelárie: Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, značka správcu: S 310 (ďalej len „Predbežný správca“) a uložil mu povinnosť zistiť majetok Dlžníka, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti Dlžníka.

Dňa 20.02.2013 ( osobne podaná ), dňa 01.03.2013 (osobne podaná) a dňa 12.03.2013 (osobne podaná) Predbežný správca predložil súdu správy o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch. Záverečná správa predbežného správcu o majetnosti/ nemajetnosti Dlžníka bola súdu doručená dňa 28.03.2013 (osobne podaná).

Predbežný správca v záverečnej správe skonštatoval, že by mohol byť naplnený predpoklad o existencii majetku Dlžníka, ktorý by postačoval na úhradu nákladov konkurzu. Nakoľko však Dlžník existenciu majetku Predbežnému správcovi nijako nepreukázal, ponechal na úvahe súdu, či konkurz na majetok Dlžníka vyhlási, alebo ho zastaví pre nedostatok majetku. Okresný súd Bratislava I teda uznesením zo dňa 21.06.2013, č. k. 3K/72/2012-237, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.07.2013, vyhlásil na majetok Dlžníka konkurz, ustanovil Predbežného správcu za správcu konkurznej podstaty, vyzval veriteľov na prihlásenie svojich pohľadávok v zákonom ustanovenej lehote 45 dní, uložil správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní a uložil správcovi povinnosť zistiť majetok Dlžníka a predložiť súdu v ustanovených lehotách správy o stave zisťovania majetku a vykonaných úkonoch.

V zmysle § 21 ods. 3 prvá veta zák. č 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých predpisov, v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR) predbežný správca má nárok na odmenu a úhradu preukázaných výdavkov.

V zmysle § 21 ods. 3 druhá veta ZKR o odmene a výdavkoch predbežného správcu rozhodne súd uznesením do 30 dní od zastavenia konkurzného konania alebo vyhlásenia konkurzu.

V zmysle § 21 ods. 3 tretia veta ZKR odmena a výdavky predbežného správcu sa uhrádzajú z preddavku zaplateného na účet súdu.

V zmysle § 21 ods. 3 štvrtá veta ZKR nevyplatená časť preddavku slúži ako záloha na činnosť správcu v konkurze; ak sa konkurzné konanie skončilo, nevyplatená časť preddavku sa vráti zložiteľovi preddavku.

V zmysle § 21 ods. 3 siedma veta ZKR uznesenie o výške odmeny a výdavkoch predbežného správcu súd doručí predbežnému správcovi a zložiteľovi preddavku.

V zmysle § 21 ods. 3 posledná veta ZKR proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť.

V zmysle § 10 vyhlášky MS SR č.665/2005 Z. z. ak je správca alebo predbežný správca platiteľom dane z pridanej hodnoty, jeho odmena podľa tejto vyhlášky sa zvyšuje o daň z pridanej hodnoty.

V zmysle § 11 ods. 2 vyhlášky MS SR č.665/2005 Z. z. za výkon funkcie predbežného správcu vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok právnickej osoby patrí predbežnému správcovi paušálna odmena 663,88 eura..

V zmysle § 11 ods. 3 vyhlášky MS SR č.665/2005 Z. z. predbežný správca má nárok na náhradu preukázaných výdavkov na zisťovanie majetku dlžníka podľa rozhodnutia súdu

(§ 21 ods. 3 zákona), najviac v sume 497,91 eura pri fyzickej osobe a 995,82 Eur pri právnickej osobe.

V zmysle § 11 ods. 4 vyhlášky MS SR č.665/2005 Z. z. ak predbežný správca porušil povinnosti ustanovené zákonom, neposkytol súdu v určenej lehote vyžiadané vysvetlenie alebo vyžiadanú správu alebo riadne nesplnil pokyn uložený súdom, nemá nárok na paušálnu odmenu ani úhradu výdavkov na zisťovanie majetku dlžníka alebo sa mu paušálna odmena a úhrada výdavkov na zisťovanie majetku dlžníka primerane zníži podľa závažnosti porušenia povinnosti.

V zmysle § 11 ods. 5 vyhlášky MS SR č.665/2005 Z. z. ak predbežný správca do 10 dní od ustanovenia do funkcie nepodá súdu podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, jeho paušálna odmena sa znižuje o 25 % zo základnej sumy. Ak predbežný správca nepodá súdu druhú podrobnú správu o týchto skutočnostiach do 20 dní od ustanovenia do funkcie, jeho paušálna odmena sa znižuje o 25 % zo základnej sumy. Ak predbežný správca nepodá súdu tretiu podrobnú správu o týchto skutočnostiach do 28 dní od ustanovenia do funkcie, jeho paušálna odmena sa znižuje o 50 % zo základnej sumy.

Súd uložil Predbežnému správcovi vypracovať a predložiť súdu priebežné správy o stave zisťovania majetku a vykonaných úkonoch a poslednú predložiť najneskôr do 45 dní od ustanovenia do funkcie. Dňa 20.02.2013 ( osobne podaná ), dňa 01.03.2013 (osobne podaná) a dňa 12.03.2013 (osobne podaná) Predbežný správca predložil súdu správy o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch. Záverečná správa predbežného správcu o majetnosti/ nemajetnosti Dlžníka bola súdu doručená dňa 28.03.2013 (osobne podaná), čím dodržal vyhláškou a uznesením zo dňa 05.02.2013, č.k. 3K/72/2012-37, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.02.2013,, ustanovené lehoty na ich predloženie.

Predbežný správca si počas výkonu svojej funkcie riadne plnil svoje povinnosti, v stanovených lehotách predkladal súdu priebežné správy, preto sa mu na základe vyššie uvedeného paušálna odmena v zmysle ust. § 12 ods. 5 vyhlášky MS SR č.665/2005 Z. z. neznižuje.

Predbežný správca rovnako predložil súdu zoznam preukázaných výdavkov v celkovej výške 12,00 €, ktoré pozostávajú z výdavkov na poštovné.

Súd po preskúmaní dokladov o výdavkoch Predbežného správcu vynaložených na poštovné dospel k záveru, že uvedené výdavky sú opodstatnené a Predbežný správca ich riadne preukázal.

Vychádzajúc z vyššie uvedeného súd priznáva predbežnému správcovi paušálnu odmenu vo výške 663,88 € a náhradu preukázaných výdavkov v celkovej výške 12,00 €.

Nakoľko v zmysle § 21 ods. 3 ZKR má nevyplatená časť preddavku slúžiť ako záloha na činnosť správcu v konkurze, súd rozhodol aj o poukázaní zvyšnej časti preddavku vo výške 983,82 € k rukám správcu konkurznej podstaty.

Poučenie

Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, na Krajský súd v Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§42 ods. 3 zák. č 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 3K/72/2012
 • ICS 1112238020
 • Vydal JUDr. Milena Daubnerová
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Zuzana Barriová