Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 552523

101%, spol. s r.o.

 • Konanie č. 552523
 • Vydaný 4.10.2013
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 199 z roku 2013 15.10.2013
 • Úpadca 101%, spol. s r.o.
  IČO: 31689116
  Námestie sv. Egídia 44
  05801   Poprad
 • Navrhovatelia 101%, spol. s r.o.
  IČO: 31689116
  Námestie sv. Egídia 44
  05801   Poprad
 • Daňový úrad Prešov
  Hviezdoslavova 7
  08001   Prešov
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Slovenská republika, Daňový úrad Prešov, so sídlom Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka 101%, spol. s r.o., so sídlom Nám. sv. Egídia 44, 058 01 Poprad, IČO: 31 689 116, takto

Rozhodnutie

Vyzýva dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril k návrhu na vyhlásenie konkurzu, ktorého rovnopis je prílohou tohto uznesenia a osvedčil svoju platobnú schopnosť.

U k l a d á dlžníkovi, aby v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia súdu predložil najmä:

- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30 dní v omeškaní,

- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,

- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu,

- zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania.

V y z ý v a dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril, či súhlasí, s rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu (§ 19 ZKR).

Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR).

Neplnenie povinností v konkurze má tieto trestnoprávne dôsledky:

Podľa § 239 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona (ďalej len „Trestný zákon“) páchateľ trestného činu poškodzovania veriteľa sa potrestá odňatím slobody až na 10 rokov. Trestného činu poškodzovania veriteľa sa dopustí ten, kto zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnou, zatají, predá, vymení alebo inak odstráni čo aj len časť svojho majetku, zaťaží vec, ktorá je predmetom záväzku, alebo ju prenajme, predstiera alebo uzná neexistujúce právo alebo záväzok, alebo postúpi svoju pohľadávku, alebo prevezme dlh iného, i keď na to nebol povinný ani oprávnený, alebo predstiera zmenšenie svojho majetku alebo jeho zánik a ten, kto, čo aj len čiastočne, zmarí uspokojenie veriteľa inej osoby tým, že zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnou, zatají, predá, vymení, daruje alebo inak odstráni čo i len časť majetku dlžníka, alebo na majetok dlžníka uplatní neexistujúce právo alebo pohľadávku.

Podľa § 240 Trestného zákona páchateľ trestného činu zvýhodňovania veriteľa sa potrestá odňatím slobody až na 8 rokov. Trestného činu zvýhodňovania veriteľa sa dopustí ten, kto ako dlžník, ktorý nie je schopný plniť svoje splatné záväzky, zmarí, hoci aj len čiastočne, uspokojenie svojho veriteľa tým, že zvýhodní iného veriteľa.

Podľa § 242 a § 243 Trestného zákona páchateľ trestného činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania sa potrestá odňatím slobody až na 10 rokov. Trestného činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania sa dopustí ten, kto ako konkurzný veriteľ v súvislosti s hlasovaním o nútenom vyrovnaní alebo ako veriteľ v súvislosti s hlasovaním na vyrovnacom pojednávaní, alebo ako veriteľ v súvislosti s hlasovaním o schválení reštrukturalizačného plánu prijme alebo si dá sľúbiť majetkový alebo iný prospech.

 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka 2K/38/2013
 • ICS 8113226492
 • Vydal JUDr. Tomáš Novák
 • Vydal FN samosudca
 • Odoslal Ľubica Kurucová