Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 370497

1. Bratislavská realitná, s.r.o.

 • Konanie č. 370497
 • Vydaný 22.10.2013
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 209 z roku 2013 29.10.2013
 • Úpadca 1. Bratislavská realitná, s.r.o.
  IČO: 36611549
  Trenčianska 11
  82109   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: 1.Bratislavská realitná, s.r.o., so sídlom Trenčianska 11, 821 09 Bratislava-Ružinov, IČO: 36 611 549 správcom ktorého je: JUDr. Juraj Gajdošík, so sídlom kancelárie Miletičova 23, 821 09 Bratislava, značka správcu S 1382, o určení odmeny a náhrady preukázaných výdavkov predbežného správcu

Rozhodnutie

Súd priznáva správcovi JUDr. Karol Kovár, so sídlom kancelárie: Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, značka správcu: S 310, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 2.123,57 eura.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 3K/72/2012
 • ICS 1112238020
 • Vydal JUDr. Milena Daubnerová
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Zuzana Barriová