Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 378424

2M elektro.sk, s.r.o.

 • Konanie č. 378424
 • Vydaný 29.11.2013
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 235 z roku 2013 5.12.2013
 • Úpadca 2M elektro.sk, s.r.o.
  IČO: 44908237
  Údernícka 14
  85101   Bratislava
Druh
Oznam
Oznam

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: 2M elektro.sk, s.r.o., so sídlom Údernícka 14, 851 01 Bratislava, IČO: 44 908 237, správcom ktorého je Mgr. Dušan Marko, so sídlom kancelárie Páričkova 18, 821 08 Bratislava, značka správcu: S 1503, o návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na vstup do konkurzného konania, rozhodol uznesením č. k. 4K/6/2012-259 zo dňa 04.11.2013 o povolení vstupu do konkurzného konania z pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 26.11.2013.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 4K/6/2012
 • ICS 1112204351
 • Vydal JUDr. Katarína Ondrišová
 • Vydal FN vyšší súdny úradník
 • Odoslal Darina Šmelcerová