Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 580239

FENESTRA Sk, spol. s r.o.

 • Konanie č. 580239
 • Vydaný 29.11.2013
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 236 z roku 2013 6.12.2013
 • Úpadca FENESTRA Sk, spol. s r.o.
  IČO: 36521451
  Priemyselná 17
  95301   Zlaté Moravce
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Nitra v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka: FENESTRA Sk, spol. s.r.o., so sídlom Priemyselná 17, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 36 521 451, ktorého správcom je: Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., adresa kancelárie Štúrova 22, 949 01 Nitra, IČO: 44 088 833, o prihláškach predložených správcom, takto

Rozhodnutie

I. U r č u j e, že na podanie veriteľa Schüco Service GmbH, so sídlom Karolinestrasse 1, 33602 Bielefeld, Nemecko, doručené správcovi dňa 29.7.2013, ktorým si uplatňuje pohľadávku v sume 8.456 eur, sa ako na prihlášku prihliada.

II. U r č u j e, že na podanie veriteľa JAF HOLZ Slovakia, s.r.o., so sídlom Hospodárska 448, 919 51 Špačince, IČO: 31 827 128, doručené správcovi dňa 22.7.2013, ktorým si uplatňuje pohľadávky v celkovej sume 4.046,98 eura, sa ako na prihlášku prihliada.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni

zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Nitra
 • Spisová značka 32R/3/2013
 • ICS 4113214540
 • Vydal JUDr. Ľubica Farkašová
 • Vydal FN sudkyňa
 • Odoslal Silvia Némová