Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 590593

101%, spol. s r.o.

 • Konanie č. 590593
 • Vydaný 2.4.2014
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 68 z roku 2014 8.4.2014
 • Úpadca 101%, spol. s r.o.
  IČO: 31689116
  Námestie sv. Egídia 44
  05801   Poprad
 • Navrhovatelia 101%, spol. s r.o.
  IČO: 31689116
  Námestie sv. Egídia 44
  05801   Poprad
 • Daňový úrad Prešov
  Hviezdoslavova 7
  08001   Prešov
Správcovia
 • Dušan Kuruc, Ing.
  Třebíčska 9
  06601   Humenné
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Slovenská republika, Daňový úrad Prešov, so sídlom Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka 101%, spol. s r.o., so sídlom Nám. sv. Egídia 44, 058 01 Poprad, IČO: 31 689 116, takto

Rozhodnutie

Ustanovuje Ing. Dušana Kuruca, so sídlom kancelárie Štefánikova 18, 066 01 Humenné do funkcie predbežného správcu dlžníka.

Ukladá predbežnému správcovi zistiť a uviesť vo svojich správach záver, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu; predbežný správca je pritom povinný vychádzať aj z hodnoty majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť a uviesť záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka, posúdiť vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka, zohľadniť hodnotu pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka.

Ukladá predbežnému správcovi vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží súdu v lehote najneskôr do 10 dní, druhú správu do 20 dní a tretiu správu do 28 dní odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka predloží súdu najneskôr do 45 dní od dňa zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka 2K/38/2013
 • ICS 8113226492
 • Vydal JUDr. Tomáš Novák
 • Vydal FN samosudca
 • Odoslal Ľubica Kurucová