Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 610507

101%, spol. s r.o.

 • Konanie č. 610507
 • Vydaný 11.7.2014
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 136 z roku 2014 17.7.2014
 • Úpadca 101%, spol. s r.o.
  IČO: 31689116
  Námestie sv. Egídia 44
  05801   Poprad
 • Navrhovatelia 101%, spol. s r.o.
  IČO: 31689116
  Námestie sv. Egídia 44
  05801   Poprad
 • Daňový úrad Prešov
  Hviezdoslavova 7
  08001   Prešov
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu 101%, spol. s r.o., so sídlom Nám. sv. Egídia 44, 058 01 Poprad, IČO: 31 689 116, správcom ktorého je Ing. Dušan Kuruc, so sídlom kancelárie Štefánikova 18, 066 01 Humenné,, o odmene a náhrade preukázaných výdavkov predbežného správcu, takto

Rozhodnutie

Priznáva Ing. Dušanovi Kurucovi, so sídlom kancelárie Štefánikova 18, 066 01 Humenné, za výkon funkcie predbežného správcu paušálnu odmenu vo výške 796,66 eura a náhradu výdavkov vo výške 349,77 eura, ktoré mu budú po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatené z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu zloženého dňa 09.08.2013 na účet tunajšieho súdu pod D 19 Preddavky na predbežného správcu položka 63/2013 (25/08-13).

Ukladá učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu Ing. Dušana Kuruca, so sídlom kancelárie Štefánikova 18, 066 01 Humenné, v nevyčerpanú časť preddavku vo výške 513,27 eura zloženého dňa 09.08.2013 na účet tunajšieho súdu pod D 19 Preddavky na predbežného správcu položka 63/2013 (25/08-13).

Poučenie

Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ

preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť.

Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.

Podľa § 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku).

Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka 2K/38/2013
 • ICS 8113226492
 • Vydal JUDr. Tomáš Novák
 • Vydal FN samosudca
 • Odoslal Eva Lešková