Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 617390

101%, spol. s r.o.

 • Konanie č. 617390
 • Vydaný 19.8.2014
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 165 z roku 2014 27.8.2014
 • Úpadca 101%, spol. s r.o.
  IČO: 31689116
  Námestie sv. Egídia 44
  05801   Poprad
 • Navrhovatelia 101%, spol. s r.o.
  IČO: 31689116
  Námestie sv. Egídia 44
  05801   Poprad
 • Daňový úrad Prešov
  Hviezdoslavova 7
  08001   Prešov
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu 101%, spol. s r.o., so sídlom Nám. sv. Egídia 44, 058 01 Poprad, IČO: 31 689 116, správcom ktorého je Ing. Dušan Kuruc, so sídlom kancelárie Štefánikova 18, 066 01 Humenné, o podaní správcu, takto

Rozhodnutie

Určuje, že na podanie veriteľa: ZB holding, a.s., Čelakovského sady 433/10, 120 00 Praha, IČO: 47 116 862 v celkovej výške 6.552.219,76 Kč doručené správcovi dňa 21.07.2014 sa prihliada ako na prihlášku.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka 2K/38/2013
 • ICS 8113226492
 • Vydal JUDr. Tomáš Novák
 • Vydal FN samosudca
 • Odoslal Ľubica Kurucová