Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 428580

VÁHOSTAV - SK a.s.

 • Konanie č. 428580
 • Vydaný 16.9.2014
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 181 z roku 2014 23.9.2014
 • Úpadca VÁHOSTAV - SK a.s.
  IČO: 31356648
  Priemyselná 6
  82109   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Energy Pro, s.r.o., so sídlom Škultétyho 78, 010 01 Žilina- Závodie, IČO: 36 784 044, právne zast.: JUDr. Kristína Jošthová, Nám. M. R. Štefánika 10, 010 01 Žilina, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: VÁHOSTAV- SK, a.s., Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, IČO: 313 566 48

Rozhodnutie

Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: VÁHOSTAV- SK, a.s., Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, IČO: 313 566 48.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:

a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,

b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,

c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu,

d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 3K/36/2014
 • ICS 1114222419
 • Vydal JUDr. Milena Daubnerová
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Zuzana Barriová