Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 621855

101%, spol. s r.o.

 • Konanie č. 621855
 • Vydaný 17.9.2014
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 182 z roku 2014 24.9.2014
 • Úpadca 101%, spol. s r.o.
  IČO: 31689116
  Námestie sv. Egídia 44
  05801   Poprad
 • Navrhovatelia 101%, spol. s r.o.
  IČO: 31689116
  Námestie sv. Egídia 44
  05801   Poprad
 • Daňový úrad Prešov
  Hviezdoslavova 7
  08001   Prešov
Správcovia
 • Slavomír Dubjel, JUDr.
  Mýtna 62
  06401   Stará Ľubovňa
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu 101%, spol. s r.o., so sídlom Nám. sv. Egídia 44, 058 01 Poprad, IČO: 31 689 116, správcom ktorého je Ing. Dušan Kuruc, so sídlom kancelárie Štefánikova 18, 066 01 Humenné, o výmene správcu, takto

Rozhodnutie

o d v o l á v a Ing. Dušana Kuruca, so sídlom kancelárie Štefánikova 18, 066 01 Humenné z funkcie správcu úpadcu,

ustanovuje JUDr. Slavomíra Dubjela, so sídlom kancelárie Puškinova 16, 080 01 Prešov do funkcie správcu úpadcu.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka 2K/38/2013
 • ICS 8113226492
 • Vydal JUDr. Štefan Tomašovský
 • Vydal FN vz. samosudca
 • Odoslal Ľubica Kurucová