Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 434030

TRIO PACK PLASTIC s.r.o.

 • Konanie č. 434030
 • Vydaný 14.10.2014
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 200 z roku 2014 20.10.2014
 • Úpadca TRIO PACK PLASTIC s.r.o.
  IČO: 43884393
  Haburská 49/A
  82101   Bratislava
Správcovia
 • Dušan Marko, Mgr.
  Korytnická 1
  82106   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: TRIO PACK PLASTIC s. r. o., so sídlom Haburská 49/A, 821 01 Bratislava, IČO: 43 884 393, právne zastúpený: Advokátska kancelária Mišík, s. r. o., so sídlom Prievozská 4B, 821 09 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: TRIO PACK PLASTIC s. r. o., so sídlom Haburská 49/A, 821 01 Bratislava, IČO: 43 884 393

Rozhodnutie

Súd ustanovuje dlžníkovi: TRIO PACK PLASTIC s. r. o., so sídlom Haburská 49/A, 821 01 Bratislava, IČO: 43 884 393, predbežného správcu: Mgr. Dušan Marko, so sídlom kancelárie Páričkova 18, 821 08 Bratislava, zn. správcu: S 1503.

Súd ukladá Predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti Dlžníka.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR) Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 6K/43/2014
 • ICS 1114222306
 • Vydal Mgr. Angela Balázsová
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Darina Šmelcerová