Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 630192

DOMPLUS s.r.o.

 • Konanie č. 630192
 • Vydaný 27.10.2014
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 209 z roku 2014 31.10.2014
 • Úpadca DOMPLUS s.r.o.
  IČO: 36841498
  Zlatobanská 12/11617
  08005   Prešov - Solivar
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Prešov v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka DOMPLUS s. r. o., so sídlom Zlatobanská 11617/12, 080 05 Prešov - Solivar, IČO: 36 841 498, správcom ktorého je JUDr. Lenka Jamnická, so sídlom kancelárie Volgogradská 9A, 080 01 Prešov, o návrhu veriteľa ESCORIAL s.r.o., so sídlom Slánska 20A, 080 05 Prešov, IČO: 36 459 941 na vstup do reštrukturalizačného konania zo dňa 17.10.2014, takto

Rozhodnutie

vyzýva spoločnosť ESCORIAL s.r.o., so sídlom Slánska 20A, 080 05 Prešov, IČO: 36 459 941, aby v lehote 10 dní od doručenia uznesenia doplnil svoje podanie doručené súdu dňa 17.10.2014 tým, že predloží súdu Zmluvu o postúpení pohľadávky zo dňa 07.10.2014 s úradne osvedčeným podpisom postupcu a postupníka.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka 1R/4/2014
 • ICS 8114216145
 • Vydal JUDr. Štefan Tomašovský
 • Vydal FN samosudca
 • Odoslal Eva Lešková