Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 632205

DOMPLUS s.r.o.

 • Konanie č. 632205
 • Vydaný 5.11.2014
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 216 z roku 2014 11.11.2014
 • Úpadca DOMPLUS s.r.o.
  IČO: 36841498
  Zlatobanská 12/11617
  08005   Prešov - Solivar
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Prešov v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka DOMPLUS s. r. o., so sídlom Zlatobanská 11617/12, 080 05 Prešov - Solivar, IČO: 36 841 498, správcom ktorého je JUDr. Lenka Jamnická, so sídlom kancelárie Volgogradská 9A, 080 01 Prešov, o návrhu veriteľa ESCORIAL s.r.o., so sídlom Slánska 20A, 080 05 Prešov, IČO: 36 459 941 na vstup do reštrukturalizačného konania zo dňa 17.10.2014, takto

Rozhodnutie

p r i p ú š ť a vstup spoločnosti ESCORIAL s.r.o., so sídlom Slánska 20A, 080 05 Prešov, IČO: 36 459 941 do reštrukturalizačného konania sp. zn. 1R/4/2014 ako veriteľa úpadcu DOMPLUS s. r. o., so sídlom Zlatobanská 11617/12, 080 05 Prešov - Solivar, IČO: 36 841 498 namiesto pôvodného veriteľa Patrik Gall, bytom Lomnická 6727/12, 080 05 Prešov, IČO: 46621172, v rozsahu prihlásenej pohľadávky vo výške 912,96 eura.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.

Podľa § 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku).

 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka 1R/4/2014
 • ICS 8114216145
 • Vydal JUDr. Štefan Tomašovský
 • Vydal FN samosudca
 • Odoslal Eva Lešková