Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 487066

AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE SLOVAKIA,

 • Konanie č. 487066
 • Vydaný 18.11.2014
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 227 z roku 2014 27.11.2014
 • Úpadca AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE SLOVAKIA,
  IČO: 36267805
  Leninova 1
  92522   Veľké Úľany
Druh
Oznam
Oznam

Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú značku 36K/33/2014

U P O V E D O M E N I E

o termíne pojednávania

Okresný súd Trnava v právnej veci

navrhovateľa- veriteľa: AGRO Jevišovice, a.s.

a ním označeného veriteľa: AGRO Mikulovice, s.r.o.

proti dlžníkovi: AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE SLOVAKIA s.r.o.

o návrhu na vyhlásenie konkurzu

Nariaďuje pojednávanie na deň 07.01.2015 o 11:00 hod.,

na podpísanom súde v miestnosti číslo dverí 238, prízemie Okresného súdu Trnava.

Súd týmto upovedomuje o termíne pojednávania veriteľa označeného v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, a to: AGRO Mikulovice, s.r.o., so sídlom 671 53 Jevišovice 102, Česká republika, IČO: 25 573 756.

Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania, ich účasť však nie je nutná.

Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd zadovážil listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde alebo orgáne. Rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať. Ak ste zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.

Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.

Účastníci sú povinní predložiť alebo označiť všetky dôkazy najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa končí dokazovanie, a vo veciach, v ktorých sa nenariaďuje pojednávanie najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej, pretože na dôkazy predložené a označené neskôr súd neprihliada.

V Trnave, dňa 18.11.2014

JUDr. Martin Smolko

s u d c a

 • Súd OKRESNÝ SÚD TRNAVA
 • Spisová značka 36K/33/2014
 • ICS 2114227429
 • Vydal JUDr. Martin Smolko
 • Vydal FN Sudca
 • Odoslal Natália Ševčíková