Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 662381

TSconsult s.r.o. v likvidácii

 • Konanie č. 662381
 • Vydaný 9.1.2015
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 10 z roku 2015 16.1.2015
 • Úpadca TSconsult s.r.o. v likvidácii
  IČO: 36329576
  Hlavná 94
  91101   Trenčín
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu TSconsult, s.r.o. v konkurze so sídlom Hlavná 94, 911 05 Trenčín, IČO 36 329 576, uznaného za malý, ktorého správcom je HMG Recovery, k.s. so sídlom kancelárie Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO 46 333 908, značka správcu S1565, o návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005 na vstup do konania, respektíve potvrdenie prevodu pohľadávok takto

Rozhodnutie

P o t v r d z u j e sa prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava 1, IČO 30 807 484 na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska ul. č. 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005, a to v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 796,66 eura, ktoré sú vedené v zozname pohľadávok pod č. 4/S-1 až 4/S-6.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu ktorému je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, podpis, dátum) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. (§ 42 ods. 3, 205 ods. 1 O.s.p.).

 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka 29K/7/2013
 • ICS 3113208379
 • Vydal JUDr. Michal Fiala
 • Vydal FN samosudca
 • Odoslal Bc. Petra Pazderová