Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 450478

2U MEDIA s.r.o. v likvidácii

 • Konanie č. 450478
 • Vydaný 20.1.2015
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 16 z roku 2015 26.1.2015
 • Úpadca 2U MEDIA s.r.o. v likvidácii
  IČO: 35859717
  Prešovská 40
  82102   Bratislava
Správcovia
 • Crossdefault Management Group, k. s.
  IČO: 45462801
  Zelená 2
  81101   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: 2U MEDIA s.r.o. v likvidácii, so sídlom Prešovská 40, 821 02 Bratislava, IČO: 35 859 717, v mene ktorého koná likvidátor: Bohuš Chromiak, Teplická 27/100, 921 01 Piešťany, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: 2U MEDIA s.r.o. v likvidácii, so sídlom Prešovská 40, 821 02 Bratislava, IČO: 35 859 717

Rozhodnutie

Súd ustanovuje dlžníkovi: 2U MEDIA s.r.o. v likvidácii, so sídlom Prešovská 40, 821 02 Bratislava, IČO: 35 859 717 predbežného správcu: Crossdefault Management Group, k.s., so sídlom kancelárie Zelená 2, 811 01 Bratislava, zn. správcu: S 1433.

Súd ukladá Predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti Dlžníka.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 6K/59/2014
 • ICS 1114229131
 • Vydal Mgr. Angela Balázsová
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Darina Šmelcerová