Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 462147

2U MEDIA s.r.o. v likvidácii

 • Konanie č. 462147
 • Vydaný 23.3.2015
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 60 z roku 2015 27.3.2015
 • Úpadca 2U MEDIA s.r.o. v likvidácii
  IČO: 35859717
  Prešovská 40
  82102   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: 2U MEDIA s.r.o. v likvidácii, so sídlom Prešovská 40, 821 02 Bratislava, IČO: 35 859 717, v mene ktorého koná likvidátor: Bohuš Chromiak, Teplická 27/100, 921 01 Piešťany, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: 2U MEDIA s.r.o. v likvidácii, so sídlom Prešovská 40, 821 02 Bratislava, IČO: 35 859 717

Rozhodnutie

Súd zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi: 2U MEDIA s.r.o. v likvidácii, so sídlom Prešovská 40, 821 02 Bratislava, IČO: 35 859 717, pre nedostatok majetku.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia, písomne dvojmo na Okresnom súde Bratislava I. Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade ak sa doručuje iným spôsobom. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§42 ods. 3 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 6K/59/2014
 • ICS 1114229131
 • Vydal Mgr. Angela Balázsová
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Darina Šmelcerová