Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 660460

101%, spol. s r.o.

 • Konanie č. 660460
 • Vydaný 13.4.2015
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 74 z roku 2015 20.4.2015
 • Úpadca 101%, spol. s r.o.
  IČO: 31689116
  Námestie sv. Egídia 44
  05801   Poprad
 • Navrhovatelia 101%, spol. s r.o.
  IČO: 31689116
  Námestie sv. Egídia 44
  05801   Poprad
 • Daňový úrad Prešov
  Hviezdoslavova 7
  08001   Prešov
Druh
Rozhodnutie
Hlavička

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu 101%, spol. s r.o., so sídlom Nám. sv. Egídia 44, 058 01 Poprad, IČO: 31 689 116, správcom ktorého je JUDr. Slavomír Dubjel, so sídlom kancelárie Puškinova 16, 080 01 Prešov, o návrhu spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávky voči úpadcovi, takto

Rozhodnutie

opravuje výrok uznesenia Okresného súdu Prešov č.k. 2K/38/2013-407 zo dňa 20.03.2015 publikovaného v Obchodnom vestníku dňa 26.03.2015 v časti týkajúcej sa identifikácie prihlásených pohľadávok a tak, že výrok správne znie:

„potvrdzuje prevod prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 (Daňový úrad Prešov) voči úpadcovi: 101%, spol. s r.o., so sídlom Nám. sv. Egídia 44, 058 01 Poprad, IČO: 31 689 116, všetkých prihlásených pohľadávok na Okresnom súde Prešov, vedených v konečnom zozname pohľadávok pod č. 81 až 403 v celkovej výške 347.090,28 eura na navrhovateľa Slovenskú konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005. “

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia cestou tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.

 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka 2K/38/2013
 • ICS 8113226492
 • Vydal JUDr. Tomáš Novák
 • Vydal FN samosudca
 • Odoslal Ľubica Kurucová