Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 470254

2U MEDIA s.r.o. v likvidácii

 • Konanie č. 470254
 • Vydaný 13.5.2015
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 93 z roku 2015 19.5.2015
 • Úpadca 2U MEDIA s.r.o. v likvidácii
  IČO: 35859717
  Prešovská 40
  82102   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: 2U MEDIA s.r.o. v likvidácii, so sídlom Prešovská 40, 821 02 Bratislava, IČO: 35 859 717, v mene ktorého koná likvidátor: Bohuš Chromiak, Teplická 27/100, 921 01 Piešťany, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: 2U MEDIA s.r.o. v likvidácii, so sídlom Prešovská 40, 821 02 Bratislava, IČO: 35 859 717, o určení odmeny a náhrady preukázaných výdavkov predbežného správcu

Rozhodnutie

Súd priznáva predbežnému správcovi: Crossdefault Management Group, k.s., so sídlom kancelárie Zelená 2, 811 01 Bratislava, zn. správcu: S 1433, odmenu vo výške 796,66 Eur a náhradu preukázaných výdavkov vo výške 206,- Eur, ktorá mu bude vyplatená zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vedeného pod pol. D 19, pol. reg. 222/2014, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Súd vracia zložiteľovi preddavku: Bohuš Chromiak, Teplická 27/100, 921 01 Piešťany, nespotrebovanú časť preddavku vo výške 657,04 Eur, vedeného pod položkou denníka D 19, pol. reg. 222/2014 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, na Krajský súd v Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( §42 ods. 3 zák. č 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 6K/59/2014
 • ICS 1114229131
 • Vydal Mgr. Angela Balázsová
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Darina Šmelcerová