Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 688427

TSconsult s.r.o. v likvidácii

 • Konanie č. 688427
 • Vydaný 20.5.2015
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 98 z roku 2015 26.5.2015
 • Úpadca TSconsult s.r.o. v likvidácii
  IČO: 36329576
  Hlavná 94
  91101   Trenčín
Druh
Oznam
Oznam

Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu

TSconsult, s. r. o. v konkurze so sídlom Hlavná 94, 911 05 Trenčín, IČO 36 329 576, uznesením č.k. 29K/7/2013-481 zo dňa 23.04.2015 potvrdil prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO 35 937 874 na veriteľa Slovenská konsolidačná, a. s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005, a to v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 130,74 eura, ktoré sú vedené v zozname pohľadávok pod č. 5/V-1 až 5/V-8.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 19.05.2015.

 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka 29K/7/2013
 • ICS 3113208379
 • Vydal Mgr. Vladimíra Livinková
 • Vydal FN vyšší súdny úradník
 • Odoslal Mgr. Vladimíra Livinková