Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 523877

Trnavské automobilové závody, š.p. v likvidácii

Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trnava v právnej veci úpadcu: Trnavské automobilové závody, štátny podnik v konkurze, Trnava, IČO: 00 009 199, správcom majetku ktorého je Mgr. Ing. Pavol Korytár, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, Trnava, o návrhu nadobúdateľa pohľadávky: Rami Investments Limited, 788 - 790 Finchley Road, London NW 117TJ, IČO: 8813625, na vstup do konania, takto

Rozhodnutie

Súd v y z ý v a : Rami Investments Limited, 788 - 790 Finchley Road, London NW 117TJ, IČO: 8813625, aby v lehote 10 dní od doručenia tohto uznesenia odstránil vady podania doručeného súdu dňa 2.06.2015, a to tak, že:

§ nadobúdateľ pohľadávky v návrhu presne uvedenie rozsah pohľadávky v akom požaduje, aby súd rozhodol o jeho vstupe do konkurzného konania

§ predloží súdu výpis z Registra spoločností pre Anglicko a Wales vo veci zápisu navrhovateľa - spoločnosti Rami Investments Limited, 788 - 790 Finchley Road, London NW 117TJ, IČO: 8813625

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

  • Súd OKRESNÝ SÚD TRNAVA
  • Spisová značka 25K/2/2007
  • ICS 2107219194
  • Vydal JUDr. Dagmar Valocká
  • Vydal FN sudca
  • Odoslal Mgr. Miroslava Spálová