Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 528470

AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE SLOVAKIA,

 • Konanie č. 528470
 • Vydaný 1.7.2015
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 130 z roku 2015 9.7.2015
 • Úpadca AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE SLOVAKIA,
  IČO: 36267805
  Leninova 1
  92522   Veľké Úľany
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Leninova 1, 925 22 Veľké Úľany, IČO: 36 267 805, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 16552/T, správcom ktorého je Ing. Peter Veselovský, so sídlom kancelárie Kapitulská 14, 917 01 Trnava, o odmene správcu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto

Rozhodnutie

Súd p r i z n á v a správcovi Ing. Petrovi Veselovskému, so sídlom kancelárie Kapitulská 14, 917 01 Trnava, paušálnu odmenu vo výške 2.323,57 EUR.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).

 • Súd OKRESNÝ SÚD TRNAVA
 • Spisová značka 36K/33/2014
 • ICS 2114227429
 • Vydal JUDr. Martin Smolko
 • Vydal FN Sudca
 • Odoslal Natália Ševčíková