Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 479530

1. Bratislavská realitná, s.r.o.

 • Konanie č. 479530
 • Vydaný 3.7.2015
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 132 z roku 2015 13.7.2015
 • Úpadca 1. Bratislavská realitná, s.r.o.
  IČO: 36611549
  Trenčianska 11
  82109   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu 1.Bratislavská realitná, s.r.o., so sídlom Trenčianska 11, 821 09 Bratislava-Ružinov, IČO: 36 611 549, správcom ktorého je JUDr. Juraj Gajdošík, so sídlom kancelárie Miletičova 23, 821 09 Bratislava, značka správcu S 1382, o návrhu na vstup do konkurzného konania

Rozhodnutie

Súd povoľuje vstup navrhovateľovi - Mgr. Jozef Beňák, nar. 22.06.1980, Bedřicha Smetanu 7842/7A, 917 01 Trnava, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - DLM - INTER PRODUCT, spol. s r.o., F. Urbánka 3, 917 07 Trnava, IČO: 31 413 757, vo výške 25 455,02 Eur.

Poučenie

Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka v lehote 15 dní od jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) písomne, dvojmo, prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§42 ods. 3 zák. č 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 3K/72/2012
 • ICS 1112238020
 • Vydal JUDr. Milena Daubnerová
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Darina Šmelcerová