Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 489978

1. Bratislavská realitná, s.r.o.

 • Konanie č. 489978
 • Vydaný 17.9.2015
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 182 z roku 2015 23.9.2015
 • Úpadca 1. Bratislavská realitná, s.r.o.
  IČO: 36611549
  Trenčianska 11
  82109   Bratislava
Druh
Oznam
Oznam

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu 1.Bratislavská realitná, s.r.o., so sídlom Trenčianska 11, 821 09 Bratislava-Ružinov, IČO: 36 611 549, správcom ktorého je JUDr. Juraj Gajdošík, so sídlom kancelárie Miletičova 23, 821 09 Bratislava, značka správcu S 1382, rozhodol uznesením č. k. 3K/72/2012-506 zo dňa 03.07.2015 o vstupe veriteľa: Mgr. Jozef Beňák, nar. 22.06.1980, Bedřicha Smetanu 7842/7A, 917 01 Trnava, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: DLM - INTER PRODUCT, spol. s r.o., F. Urbánka 3, 917 07 Trnava, IČO: 31 413 757. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 30. 07. 2015.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 3K/72/2012
 • ICS 1112238020
 • Vydal JUDr. Štefan Mikuš
 • Vydal FN vyšší súdny úradník
 • Odoslal Zuzana Barriová