Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 546864

HanSpa Medica

 • Konanie č. 546864
 • Vydaný 19.10.2015
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 205 z roku 2015 26.10.2015
 • Úpadca HanSpa Medica
  IČO: 44946911
  Robotnícka 57/19
  90501   Senica
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: HanSpa Medica, spol. s.r.o., Robotnícka 57/19, 905 01 Senica, IČO 44946911, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vl. č. 24312/T, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto

Rozhodnutie

Súd z a č í n a konkurzné konanie proti dlžníkovi: HanSpa Medica, spol. s.r.o., Robotnícka 57/19, 905 01 Senica, IČO 44946911.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

 • Súd OKRESNÝ SÚD TRNAVA
 • Spisová značka 23K/31/2015
 • ICS 2115224609
 • Vydal JUDr. Jana Tóthová
 • Vydal FN s u d k y ň a
 • Odoslal Soňa Puterová