Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 549274

HanSpa Medica

 • Konanie č. 549274
 • Vydaný 28.10.2015
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 213 z roku 2015 5.11.2015
 • Úpadca HanSpa Medica
  IČO: 44946911
  Robotnícka 57/19
  90501   Senica
Správcovia
 • I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
  IČO: 36865265
  Šoltésovej 2
  81108   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: HanSpa Medica, spol. s.r.o., Robotnícka 57/19, 905 01 Senica, IČO 44946911, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vl. č. 24312/T, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto

Rozhodnutie

Súd u s t a n o v u j e dlžníkovi HanSpa Medica, spol. s.r.o., Robotnícka 57/19, 905 01 Senica, IČO 44946911, predbežného správcu I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom Bratislavská 17/26, 924 01 Galanta.

U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie prvú podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka, v ktorej zároveň uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu ako aj záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.

 • Súd OKRESNÝ SÚD TRNAVA
 • Spisová značka 23K/31/2015
 • ICS 2115224609
 • Vydal JUDr. Jana Tóthová
 • Vydal FN s u d k y ň a
 • Odoslal Soňa Puterová