Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 511446

1. Bratislavská realitná, s.r.o.

 • Konanie č. 511446
 • Vydaný 28.1.2016
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 22 z roku 2016 3.2.2016
 • Úpadca 1. Bratislavská realitná, s.r.o.
  IČO: 36611549
  Trenčianska 11
  82109   Bratislava
Druh
Oznam
Oznam

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu 1.Bratislavská realitná, s.r.o., so sídlom Trenčianska 11, 821 09 Bratislava, IČO: 36 611 549, správcom ktorého je Trnavský správcovský dom, k. s., so sídlom Námestie SNP 3, 917 01 Trnava, zn. správcu: S 1685, rozhodol uznesením č. k. 3K/72/2012-528 zo dňa 21. 10. 2015 o vstupe navrhovateľa - Ľubomír Janušík, nar. 25.12.1981, F. Urbánka 3, 917 01 Trnava, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - J&J FACTORING s.r.o., Grösslingova6, 811 09 Bratislava, IČO: 43 996 736. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 18. 11. 2015.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 3K/72/2012
 • ICS 1112238020
 • Vydal JUDr. Štefan Mikuš
 • Vydal FN vyšší súdny úradník
 • Odoslal Zuzana Barriová