Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 563287

HanSpa Medica

 • Konanie č. 563287
 • Vydaný 28.1.2016
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 23 z roku 2016 4.2.2016
 • Úpadca HanSpa Medica
  IČO: 44946911
  Robotnícka 57/19
  90501   Senica
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: HanSpa Medica, spol. s.r.o., Robotnícka 57/19, 905 01 Senica, IČO 44946911, správcom ktorého I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie: Bratislavská 17/26, 924 01 Galanta, o odmene predbežného správcu, takto

Rozhodnutie

Súd priznáva predbežnému správcovi I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie: Bratislavská 17/26, 924 01 Galanta, odmenu vo výške 663,88 eur + DPH a úhradu preukázaných výdavkov vo výške 65,14 eur.

Učtáreň Okresného súdu Trnava je p o v i n n á vyplatiť predbežnému správcovi odmenu a úhradu preukázaných výdavkov vo výške 861,80 eur z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod pol. reg. D19 76/2015, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.

Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.

Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde, a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, ak je to potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.

V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

 • Súd OKRESNÝ SÚD TRNAVA
 • Spisová značka 23K/31/2015
 • ICS 2115224609
 • Vydal JUDr. Jana Tóthová
 • Vydal FN s u d k y ň a
 • Odoslal Soňa Puterová