Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 555645

ForHaus s.r.o.

 • Konanie č. 555645
 • Vydaný 23.02.2016
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 40 z roku 2016 29.2.2016
 • Úpadca ForHaus s.r.o.
  IČO: 45506248
  I. Lihoveckého 1855/4
  96001   Zvolen
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu ForHaus s.r.o., so sídlom 960 01 Zvolen, I. Lihoveckého 1855/4, IČO: 45 506 248, zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 18074/S správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Mariana Matulová, so sídlom kancelárie Železničiarska 9, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu na vstup nového veriteľa do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa, takto

Rozhodnutie

P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa - Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874 v rozsahu prihlásených pohľadávok vo výške zapísanej v konečnom zozname prihlásených pohľadávok pod č. 8/V 1 - 15

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka. Odvolanie možno podať v lehote 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici.

V odvolaní musí byť uvedené ktorému súdu je určené, kto ho robí akej veci sa týka, čo sa ním sleduje, uvedenie rozhodnutia proti ktorému smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, v čom sa napadnuté rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny, čoho sa odvolateľ domáha a musí byť podpísané a datované

 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka 2K/31/2013
 • ICS 6113210566
 • Vydal Mgr. Zuzana Antalová
 • Vydal FN samosudca
 • Odoslal JUDr. Janka Kužmová