Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 571494

AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE SLOVAKIA,

 • Konanie č. 571494
 • Vydaný 11.3.2016
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 55 z roku 2016 21.3.2016
 • Úpadca AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE SLOVAKIA,
  IČO: 36267805
  Leninova 1
  92522   Veľké Úľany
Druh
Oznam
Oznam

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Leninova 1, 925 22 Veľké Úľany, IČO: 36 267 805, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 16552/T, správcom ktorého je Ing. Peter Veselovský, so sídlom kancelárie A. Bernoláka 6, 034 05 Ružomberok, uznesením č.k. 36K/33/2014-262 zo dňa 15.02.2016 potvrdil prevod pohľadávky z veriteľa SR- Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, 917 01 Trnava na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 77 60 65, v rozsahu pohľadávok vo výške 1 214 292,61 eur.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.03.2016.

 • Súd OKRESNÝ SÚD TRNAVA
 • Spisová značka 36K/33/2014
 • ICS 2114227429
 • Vydal JUDr. Vanda Drobná
 • Vydal FN vyššia súdna úradníčka
 • Odoslal Bc. Zuzana Belková