Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 747891

TSconsult s.r.o. v likvidácii

 • Konanie č. 747891
 • Vydaný 31.3.2016
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 65 z roku 2016 6.4.2016
 • Úpadca TSconsult s.r.o. v likvidácii
  IČO: 36329576
  Hlavná 94
  91101   Trenčín
Druh
Oznam
Oznam

Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu

TSconsult, s. r. o. v konkurze so sídlom Hlavná 94, 911 05 Trenčín, IČO 36 329 576, uznesením č.k. 29K/7/2013-540 zo dňa 07.03.2016 potvrdil prevod pohľadávky z pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky so sídlom Lazovná 63,

974 01 Banská Bystrica, IČO 42 499 500 - Daňový úrad Trenčín na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005, a to v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 120,00 eur, ktoré sú vedené v zozname pohľadávok pod č.7/D-1 a 7/D-2.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 30.03.2016.

 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka 29K/7/2013
 • ICS 3113208379
 • Vydal Mgr. Lucia Beláková
 • Vydal FN vyšší súdny úradník
 • Odoslal Mgr. Lucia Beláková