Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 574408

HanSpa Medica

 • Konanie č. 574408
 • Vydaný 30.3.2016
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 65 z roku 2016 6.4.2016
 • Úpadca HanSpa Medica
  IČO: 44946911
  Robotnícka 57/19
  90501   Senica
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: HanSpa Medica, spol. s r.o., Robotnícka 57/19, 905 01 Senica, IČO 44946911, správcom ktorého je I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie: Bratislavská 17/26, 924 01 Galanta, o žiadosti správcu o poukázanie nespotrebovaného preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu, takto

Rozhodnutie

Súd p o u k a z u j e správcovi I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie: Bratislavská 17/26, 924 01 Galanta, zvyšnú časť preddavku na úhradu nákladov konkurzu vo výške 797,90 eur.

Učtáreň Okresného súdu Trnava je p o v i n n á poukázať správcovi preddavok na úhradu nákladov konkurzu vo výške 797,90 eur evidovaného pod pol. reg. D19 76/2015 a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

 • Súd OKRESNÝ SÚD TRNAVA
 • Spisová značka 23K/31/2015
 • ICS 2115224609
 • Vydal JUDr. Jana Tóthová
 • Vydal FN s u d k y ň a
 • Odoslal Soňa Puterová