Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 576986

HanSpa Medica

 • Konanie č. 576986
 • Vydaný 14.4.2016
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 75 z roku 2016 20.4.2016
 • Úpadca HanSpa Medica
  IČO: 44946911
  Robotnícka 57/19
  90501   Senica
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: HanSpa Medica, spol. s.r.o., Robotnícka 57/19, 905 01 Senica, IČO 44946911, správcom ktorého I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie: Bratislavská 17/26, 924 01 Galanta, o odmene správcu do konania prvej schôdze veriteľov, takto

Rozhodnutie

Súd p r i z n á v a správcovi I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie: Bratislavská 17/26, 924 01 Galanta, paušálnu odmenu vo výške 7966,54 eur.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

 • Súd OKRESNÝ SÚD TRNAVA
 • Spisová značka 23K/31/2015
 • ICS 2115224609
 • Vydal JUDr. Jana Tóthová
 • Vydal FN s u d k y ň a
 • Odoslal Soňa Puterová