Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 732950

101%, spol. s r.o.

 • Konanie č. 732950
 • Vydaný 6.5.2016
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 91 z roku 2016 12.5.2016
 • Úpadca 101%, spol. s r.o.
  IČO: 31689116
  Námestie sv. Egídia 44
  05801   Poprad
 • Navrhovatelia 101%, spol. s r.o.
  IČO: 31689116
  Námestie sv. Egídia 44
  05801   Poprad
 • Daňový úrad Prešov
  Hviezdoslavova 7
  08001   Prešov
Druh
Oznam
Oznam

O z n a m

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: 101%, spol. s r.o., so sídlom Nám. sv. Egídia 44, 058 01 Poprad, IČO: 31 689 116, správcom ktorého je JUDr. Slavomír Dubjel, so sídlom kancelárie Puškinova 16, 080 01 Prešov, o návrhu spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 zo dňa 23.3.2016 na potvrdenie prevodu pohľadávok, uznesením č. k. 2K/38/2013-516 zo dňa 08.04.2016 p o t v r d i l prevod prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, so sídlom Žellova 2, 829 24 Bratislava voči úpadcovi: 101%, spol. s r.o., so sídlom Nám. sv. Egídia 44, 058 01 Poprad, IČO: 31 689 116, prihlásených prihláškami na Okresnom súde Prešov pod por. č. 27-30 vo výške 413,19 eura na navrhovateľa Slovenskú konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005.

Uznesenia nadobudli právoplatnosť dňa 03.05.2016.

 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka 2K/38/2013
 • ICS 8113226492
 • Vydal JUDr. Tomáš Novák
 • Vydal FN samosudca
 • Odoslal Ľubica Kurucová