Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 586400

HanSpa Medica

 • Konanie č. 586400
 • Vydaný 30.5.2016
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 110 z roku 2016 8.6.2016
 • Úpadca HanSpa Medica
  IČO: 44946911
  Robotnícka 57/19
  90501   Senica
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: HanSpa Medica, spol. s.r.o., Robotnícka 57/19, 905 01 Senica, IČO 44946911, správcom ktorého je: I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom Bratislavská 17/26, 924 01 Galanta, o návrhu správcu zo dňa 25.5.2016, takto

Rozhodnutie

Súd v y z ý v a konateľa úpadcu Ing. Mgr. Andreja Španku, Robotnícka 57/19, 905 01 Senica, aby v lehote 7 dní od doručenia tejto výzvy správcovi: I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom Bratislavská 17/26, 924 01 Galanta, poskytol ním požadovanú súčinnosť, a to aby správcovi doručil kompletnú účtovnú a zmluvnú dokumentáciu úpadcu do priestorov správcu: Bárodošova 2/A, 831 01 Bratislava.

V prípade, že konateľ úpadcu súčinnosť neposkytne súd môže nariadiť jeho predvedenie na súd, aby podal vysvetlenie alebo mu uznesením uloží pokutu do 165.000,- eur.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Ak úpadca alebo osoby uvedené v odseku 2 neposkytnú správcovi súčinnosť požadovanú podľa tohto zákona, súd ich na návrh správcu vyzve, aby správcovi požadovanú súčinnosť do siedmich dní od doručenia výzvy poskytli s poučením o možnosti ich predvedenia alebo uloženia pokuty.

Ak osoba uvedená v odseku 2 ani na výzvu súdu neposkytne správcovi súčinnosť požadovanú podľa tohto zákona, súd jej môže uznesením uložiť na návrh správcu pokutu do 165.000,- eura

 • Súd OKRESNÝ SÚD TRNAVA
 • Spisová značka 23K/31/2015
 • ICS 2115224609
 • Vydal JUDr. Jana Tóthová
 • Vydal FN s u d k y ň a
 • Odoslal Soňa Puterová