Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 751398

Nexis Fibers a.s.

 • Konanie č. 751398
 • Vydaný 22.8.2016
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 167 z roku 2016 30.8.2016
 • Úpadca Nexis Fibers a.s.
  IČO: 36729680
  Chemlonská 1
  06612   Humenné
Správcovia
 • I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
  IČO: 36865265
  Šoltésovej 2
  81108   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Nexis Fibers a.s., so sídlom Chemlonská 1, Humenné 066 12, IČO: 36 729 680, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka takto

Rozhodnutie

P o v o ľ u j e reštrukturalizáciu dlžníka Nexis Fibers a.s., so sídlom Chemlonská 1, Humenné 066 12, IČO: 36 729 680.

U s t a n o v u j e I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie Slánska 20A, 080 06 Prešov, IČO: 36 865 265

V y z ý v a veriteľov dlžníka, aby v lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie prihlásili svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu jeho kancelárie k sp. zn. 1R/3/2016.

U k l a d á správcovi bez zbytočného odkladu v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní informovať o povolení reštrukturalizácie známych veriteľov dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.

U r č u j e rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré počas reštrukturalizácie podliehajú súhlasu správcu:

a) založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,

b) nadobudnutie majetkovej účasti alebo prevod majetkovej účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe,

c) prevod, darovanie, prenájom, umožnenie bezodplatného užívania alebo zaťaženie nehnuteľného majetku Dlžníka zabezpečovacím právom alebo vecným bremenom,

d) uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov, vrátane zmluvy alebo dohody zakladajúcej právny vzťah s charakterom finančného leasingu,

e) vykonanie právneho úkonu smerujúceho k výslovnému uznaniu záväzku Dlžníkom alebo k vzniku ručiteľského záväzku Dlžníka,

f) zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,

g) vykonanie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu, t.j. bezodplatného právneho úkonu alebo odplatného právneho úkonu, na ktorého základe Dlžník poskytne alebo sa zaviaže poskytnúť plnenie, ktorého obvyklá cena je podstatne vyššia ako obvyklá cena plnenia, ktoré na jeho základe získa alebo má získať,

h) vykonanie akéhokoľvek iného právneho úkonu ukracujúceho s prihliadnutím na všetky okolnosti oprávnené záujmy veriteľa alebo veriteľov Dlžníka na čo najvyššom uspokojení ich pohľadávok,

i) akékoľvek plnenie peňažného záväzku Dlžníka v hodnote prevyšujúcej 50.000,- EUR alebo viacerých peňažných záväzkov Dlžníka voči tomu istému subjektu v hodnote prevyšujúcej 100.000,- EUR v priebehu troch ( 3 ) mesiacov, s výnimkou plnenia záväzku alebo záväzkov vyplývajúcich z právneho úkonu schváleného Správcom,

j) uzatvorenie zmlúv alebo dohôd, ktorých predmetom je peňažné alebo nepeňažné plnenie v hodnote prevyšujúcej 50.000,- EUR,

k) uzatvorenie zmlúv alebo dohôd, ktorých predmetom je opakujúce sa plnenie Dlžníka alebo záväzok Dlžníka strpieť určitú činnosť alebo záväzok Dlžníka zdržať sa určitej činnosti po dobu viac ako troch ( 3 ) po sebe nasledujúcich mesiacov, ibaže by hodnota predmetu plnenia takejto zmluvy alebo dohody prepočítaná na jeden rok zmluvného obdobia nepresiahla 20.000,- EUR,

l) pracovnoprávne úkony smerujúce k vzniku alebo zániku pracovnoprávneho vzťahu fyzickej osoby s Dlžníkom,

m) pracovnoprávne úkony smerujúce k zmene pracovnoprávneho vzťahu fyzickej osoby s Dlžníkom v rozsahu zmeny dohodnutého pracovného času alebo mzdových podmienok, ako aj dojednaní o peňažných a/alebo nepeňažných nárokoch zamestnanca voči Dlžníkovi po skončení alebo v súvislosti so skončením pracovného pomeru,

n) vykonanie jednostranného právneho úkonu alebo uzavretie dvojstranných alebo viacstranných právnych úkonov, na základe ktorých by Dlžníkovi vznikla iná povinnosť peňažného alebo nepeňažného plnenia v dôsledku nesplnenia svojho záväzku riadne a včas ako právna povinnosť vyplývajúca z kogentných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov alebo medzinárodných zmlúv ratifikovaných a vyhlásených spôsobom ustanoveným zákonom,

o) plnenie peňažných záväzkov Dlžníka alebo ich častí voči tretím osobám vyplývajúcich zo zmluvných alebo mimozmluvných sankcií,

p) každý právny úkon medzi Dlžníkom a jeho spriaznenými osobami alebo medzi Dlžníkom a spriaznenými osobami veriteľov Dlžníka,

q) uznanie ktorejkoľvek z pohľadávok ktoréhokoľvek veriteľa prihlásenej do reštrukturalizácie a popretej Správcom, zo strany Dlžníka podľa ust. § 124 ods. 7 ZKR, vrátane uznania záväzku alebo uznania nároku vykonaného pred súdom v konaní o určenie popretej pohľadávky.

P o u č u j e veriteľov, že pohľadávka sa prihlasuje vyplnenou prihláškou spolu s prílohami, a to na predpísanom tlačive, ktorého vzor, náležitosti a do neho zapisované údaje spolu s vysvetlivkami sú uvedené v prílohe č. 5 a 6 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“). Na prihlášku doručenú po lehote sa neprihliada. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 121 ZKR). Podľa § 122 ZKR prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky, podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, inak sa pohľadávka v reštrukturalizácii považuje za nezabezpečenú pohľadávku. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na požiadanie správca vydá veriteľovi potvrdenie, že jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok (§ 122 ZKR).

Ukladá správcovi predkladať súdu podrobné písomné správy o stave reštrukturalizačného konania a o aktuálnom stave obchodnej a finančnej situácie dlžníka, a to ku 15-temu dňu každého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola reštrukturalizácia dlžníka povolená.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Účinky povolenia reštrukturalizácie nastávajú odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku. Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR ods. 9).

Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd neprihliada (§ 197 ods. 6 veta druhá a tretia ZKR).

 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka 1R/3/2016
 • ICS 8116216041
 • Vydal JUDr. Štefan Tomašovský
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Ľubica Kurucová