Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 546023

F.B.A., s.r.o.

 • Konanie č. 546023
 • Vydaný 3.10.2016
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 193 z roku 2016 7.10.2016
 • Úpadca F.B.A., s.r.o.
  IČO: 47347651
  Nám. Hraničiarov 6/a
  85103   Bratislava
Správcovia
 • Martina Mrázová, JUDr.
  IČO: 42171300
  Prakovce 321
  05562   Prakovce
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: AÇAIMANIA Europe s.r.o., so sídlom Ulica Svornosti 42, 821 06 Bratislava, IČO: 45 481 458, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: F.B.A., s.r.o., so sídlom Nám. Hraničiarov 6/a, 851 03 Bratislava, IČO: 47 347 651,

Rozhodnutie

Súd ustanovuje dlžníkovi: F.B.A., s.r.o., so sídlom Nám. Hraničiarov 6/a, 851 03 Bratislava, IČO: 47 347 651, predbežného správcu: JUDr. Martina Mrázová, so sídlom kancelárie Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava, značka správcu S400.

Súd ukladá Predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti Dlžníka.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 4K/36/2016
 • ICS 1116214568
 • Vydal JUDr. Edita Sahánková
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Zuzana Barriová