Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 761658

IE group, a.s.

 • Konanie č. 761658
 • Vydaný 17.10.2016
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 204 z roku 2016 24.10.2016
 • Úpadca IE group, a.s.
  IČO: 36518531
  Hlavná 50
  08001   Prešov
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: HANSEATIC Slovakia, s.r.o., so sídlom Sabinovská 8, 821 08 Bratislava, IČO: 31 387 560, právne zast.: NOVICKÝ advokátska kancelária s.r.o., so sídlom Františkánska 5, 040 01 Košice, IČO: 47 197 919, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: IE group, a.s., so sídlom Hlavná 50, 080 01 Prešov, IČO: 36 518 531, takto

Rozhodnutie

vracia navrhovateľovi preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 1659,70 eura zložený dňa 21.03.2016 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu - položka 34/2016 (číslo účtovného dokladu 54/03-16).

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka 1K/14/2016
 • ICS 8116205802
 • Vydal JUDr. Štefan Tomašovský
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Eva Lešková