Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 763447

Nexis Fibers a.s.

 • Konanie č. 763447
 • Vydaný 25.10.2016
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 210 z roku 2016 2.11.2016
 • Úpadca Nexis Fibers a.s.
  IČO: 36729680
  Chemlonská 1
  06612   Humenné
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Prešov v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka: Nexis Fibers a.s., so sídlom Chemlonská 1, Humenné 066 12, IČO: 36 729 680, správcom ktorého je I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie Slánska 20/A, 080 06 Prešov, o podaní správcu, takto

Rozhodnutie

Určuje, že sa na podanie veriteľa ZETA ESSE TI SRL so sídlom Via Angelo Ariotto 1/b, 130 38 Tricerro, Italy doručené správcovi dňa 26.09.2016 v prihlásenej výške dvoch pohľadávok, obe vo výške istiny 2.320,- eur neprihliada ako na prihlášku.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka 1R/3/2016
 • ICS 8116216041
 • Vydal JUDr. Štefan Tomašovský
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Eva Lešková