Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 587571

ForHaus s.r.o.

 • Konanie č. 587571
 • Vydaný 27.10.2016
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 211 z roku 2016 3.11.2016
 • Úpadca ForHaus s.r.o.
  IČO: 45506248
  I. Lihoveckého 1855/4
  96001   Zvolen
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu ForHaus s.r.o., so sídlom 960 01 Zvolen, I. Lihoveckého 1855/4, IČO: 45 506 248, zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 18074/S, správcom ktorého je insolva, k.s., so sídlom kancelárie 960 01 Zvolen, Námestie SNP 74/28 o návrhu správcu na jeho odvolanie z funkcie, takto

Rozhodnutie

O d v o l á v a správcu konkurznej podstaty insolva, k.s., so sídlom kancelárie 960 01 Zvolen, Námestie SNP 74/28.

U k l a d á odvolanému správcovi p o v i n n o s ť do 30 dní od ustanovenia nového správcu predložiť novému správcovi podrobnú správu o svojej činnosti a poskytnúť mu všetku potrebnú súčinnosť tak, aby sa nový správca mohol riadne ujať výkonu svojej funkcie.

Z v o l á v a schôdzu veriteľov podľa § 42 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ZKR) na deň 01. 12. 2016 o 8.30 hod., ktorá sa uskutoční v pojednávacej miestnosti č. 203, 1. poschodie Okresného súdu Banská Bystrica, Skuteckého 28, s nasledovným programom:

1. Otvorenie schôdze veriteľov

2. Schválenie návrhu na ustanovenie nového správcu podľa § 42 ods. 5 ZKR

3. Záver

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie

 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka 2K/31/2013
 • ICS 6113210566
 • Vydal Mgr. Zuzana Antalová
 • Vydal FN samosudca
 • Odoslal JUDr. Janka Kužmová