Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 566388

F.B.A., s.r.o.

 • Konanie č. 566388
 • Vydaný 30.12.2016
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 5 z roku 2017 9.1.2017
 • Úpadca F.B.A., s.r.o.
  IČO: 47347651
  Nám. Hraničiarov 6/a
  85103   Bratislava
Správcovia
 • MK Recovery, k.s.
  IČO: 47256974
  Staré záhrady 3
  82105   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: F.B.A., s.r.o., so sídlom Nám. Hraničiarov 6/a, 851 03 Bratislava, IČO: 47 347 651, správcom ktorého je: JUDr. Ján Polomský, so sídlom kancelárie Hlohová 10, 821 07 Bratislava, značka správcu S1383, o odvolaní správcu z funkcie správcu a o ustanovení nového správcu,

Rozhodnutie

Súd odvoláva: JUDr. Ján Polomský, so sídlom kancelárie Hlohová 10, 821 07 Bratislava, značka správcu S1383, z funkcie správcu úpadcu: F.B.A., s.r.o., so sídlom Nám. Hraničiarov 6/a, 851 03 Bratislava, IČO: 47 347 651.

Súd ustanovuje do funkcie správcu úpadcu: F.B.A., s.r.o., so sídlom Nám. Hraničiarov 6/a, 851 03 Bratislava, IČO: 47 347 651: MK Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Staré záhrady 3, 821 05 Bratislava, IČO: 47 256 974, značka správcu S1754.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).

Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 4K/36/2016
 • ICS 1116214568
 • Vydal JUDr. Edita Sahánková
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Zuzana Barriová